Wednesday, 14 November 2018

பூச்சி வெட்டு / புழு வெட்டு

பூச்சி வெட்டு / புழு வெட்டு


1. இது தவறான எதிர்ப்பு சக்தியால் ஏற்படும் முடி இழப்பு.

2. இது வட்ட வடிவில் காணப்படும்.

3. முறையான சிகிச்சையால் முடி திரும்ப வளரும்.

Best Skin Treatment @ https://bit.ly/2baGvB9

For Appointment : 73 73 163 000

Address
Andalpuram Bus Stop, Opp. Thiagarajar School, Opp. Agrini Residential Complex, Madurai, Tamil Nadu - 625003.


Monday, 12 November 2018

முடி உதிர்தல்-பிரச்சனைகளும் தீர்வும்...

முடி உதிர்தல்-பிரச்சனைகளும் தீர்வும்...மன உளைச்சல் இருந்தால் முடி உதிர்தல் அதிகரிக்குமா?

ஆமாம். தொடர்ந்து மனநெருக்கடியில் இருப்பவர்களுக்கு அதிகமாக முடி உதிரும். இதனைத் தடுக்கவும் மன அமைதிக்காகவும் தியானம் மற்றும் உடற்பயிற்சி ஆகியவற்றை தினசரி செய்வது அவசியம்.

Best Skin Treatment @ https://bit.ly/2baGvB9

For Appointment : 73 73 163 000

Address
Andalpuram Bus Stop, Opp. Thiagarajar School, Opp. Agrini 
Residential Complex, Madurai, Tamil Nadu - 625003.

Best Dermatologist In Madurai

Saturday, 3 November 2018

BE BEAUTIFUL AND BE SPECIAL WITH Dr. ADITYAN's SKIN AND HAIR LASER CENTRE


 

BE BEAUTIFUL AND BE SPECIAL WITH Dr. ADITYAN's SKIN AND HAIR LASER CENTRE

 

Hey teens, you people worry a lot about your skin and hair than other age peoples. So, to take care of your skin you need an expert advice from the Best Skin Specialist In Madurai. We can notice that our climate changes often for the past few days. This uneven climatic changes will give you skin problems like rashes, dryness, pimple breakouts, etc. This kind of climate also leads to abnormal hair fall with many other hair related issues. You may do some home remedies as these are common skin and hair issues but at times these issues can be worse because of irrelevant remedies. Home remedies will react slowly which is minimum after two or three weeks, but you people urge for a quick result. So, you need a dermatologist to guide to solve your skin and hair problems.

Acne/Pimple should be treated with care and proper medicine or home remedy, if you try to squeeze it or pick at them it leaves permanent scars on your face. The main cause for acne is the the temperature rises in our body, when our body tends to release the heat outside and reacts with other factors like oil, dirt, pollution, etc. When heats come out of our body, our hair falls more. It makes your hair to look dry, brittle and cause split ends. In the hot climate, you may affect with suntans, burns, and rashes. You need to protect your skin by wearing light color clothes, by using sunscreens, etc. Some people use sunscreens that contain high chemicals. This gives you protection but few days after, it will leave burns on your skin. So, before using any cosmetics or medicines for skin, first get prescribed by a dermatologist and then use it. Like "Prevention is better than Cure", consult a skin specialist before using than to do treatment after getting affected.

So teens, don't search for the Best Skin Specialist In Madurai when Dr. Adityan is proved the best among top three rated dermatologists in Madurai. His accurate diagnosis and correct treatment give you positive results within a few days. Dr. Adityan's Skin And Hair Laser Centre provides treatment with the latest, high-end equipment. They provide personalized, accessible, and affordable treatment for all skin, hair, and nail conditions. Schedule your appointments now @ 7373 163 000 for acne/ a pimple free face and skin. Contact them for your queries @ 7373 163 000 or 7373 140 000 or 7373 141 111. To view more about, visit www.adityanskinclinic.com.

Friday, 2 November 2018

Meet Dr.Adityan For Healthy, Shiny and Beautiful Hair 

Meet Dr.Adityan For Healthy, Shiny and Beautiful Hair

 

http://adityanskinclinic.com/

Every women’s dream is thick, healthy, silky, shiny, smooth hair. For men, they just need a head full of thick hair. Hair thinning and  Hair loss are the serious problems we all face nowadays. We are ready to do anything to retrieve the lost hair back. Hair is deeply tied to our self-esteem. Fed up with all medications and home remedies? Read this article. Adityan Skin and Hair Laser Centre which uses Laser technology to help you grow your hair naturally. They use Low-Level Laser Therapy for Hair Growth Treatment Madurai. There are 3 stages in Laser Hair Growth. They are:1. Stops hair loss, 2. current hair gets healthy, 3. regrowth of new hair. At Adityan skin and hair Laser Centre, they offer FDA approved medications. I personally suggest you go to Adityan clinic for faster recovery of your lost hair. Head Balding is the main issue which every man have now before they attain 30 years itself. It is not only because of the shampoo, conditioner, Hairstyling, colouring hair, Hair Straightening and Hair Ironing. But also because of vitamin deficiency. If you left your hair loss problem untreated, then it will lead to Head balding.

Adityan skin and Hair Laser Centre uses modern Laser Technology which helps the patients in no blood shedding, No side effects and pain-free. It is one of the best hospitals in Hair Growth Treatment Madurai and the doctors there are expertise in Hair Growth Treatment. They say a sufficient intake of raw vegetables, fresh fruits, vegetable and fruit salads help you in hair growth. You should include the vitamins and nutrients rich foods in your regular diet menu which are needed for healthy hair growth. Dr Adityan who is expertise in Dermatology and Venerology says Hair fall or Hair loss or bald heading and all are not problems any more. It is treatable and curable with advanced technologies. To know more about them Kindly click on this link www.adityanskinclinic.com. In order to meet Dr Adityan, book your appointment one week before itself using this number 73 73 163 000. Meet Dr Adityan and get your natural hair back.

No Worry About Hair Fall - Visit Adityan Skin And Hair Laser Centre For Healthy Hair Growth

No Worry About Hair Fall - Visit Adityan Skin And Hair Laser Centre For Healthy Hair Growth

http://adityanskinclinic.com/

 

Hi friends, the most common problem in all men and women is hairfall. Hairfall occurs for various reasons. But it can be cured with today's medicine technologies and treatment. Hair Fall Treatment In Dindigul with latest treatments can cure hairfall problem in both men and women. HairFall is also known in medical term as Alpoecia. People who don't have proper diet enriched with vitamin, protein, and stress can also have hairfall problem. But  don't worry there is a solution for hairfall problem.

Now let us learn what are the symptoms of hairfall:

1) Gradual thinning on top of head
2) Circular or patchy bald spots
3) Sudden loosening of hair

Gradual thinning on top of the head: This is the most common symptom for hairfall in both men and women. Thinning of hair in  forehead otherwise hair becomes thin in our forehead.

Circular or patchy bald spots: Most men has this symptom for hairfall. Some spots will be on our head without continous growth of hair. In other words no continual growth of hair some circular or patchy bald spots can be seen in our scalp.

Sudden loosening of hair: Most of us know this is the major symptom for hairfall. Hair from our head looses suddenly making our scalp empty without hair. People generally lose 100 hairs per day, if it is more per day than then consult a doctor for treatment.   

The Hair Fall Treatment in Dindigul helps you to get cure from hairfall problem. Don't waste your time friends by doing treatment in home quickly visit specialist in hairfall treatment for better growth of hair. The best hairfall tratment clinic is Dr.Adityan's Skin and Hair Clinic. Visit www.adityanskinclinic.com for more details. So I conclude that Dr.Adityan's Skin and Hair Clinic gives the best treatment for hairfall and improves the better growth of hair.

MAKE YOUR CROWNING GLORY LOOK ADORABLE @ Dr. ADITYAN's SKIN AND HAIR LASER CENTRE
MAKE YOUR CROWNING GLORY LOOK ADORABLE @ Dr. ADITYAN's SKIN AND HAIR LASER CENTRE


http://adityanskinclinic.com/


Hey girls, this post is completely for girls hair loss because they are ones who care too much for their crowning glory. Girls love to do different hair styling according to their costume. Literally, they have a pride about their hair. Every girl's only wish is to grow thicker, fuller, and healthier hair. Hair Fall Treatment In Theni will help you to have a dazzling hair. If you go out, you have to face pollution, dirt, etc. This will make your hair dry, brittle, and itchy. This makes your hair to shed. Normally we will lose up to 100 hairs a day which we can notice on our comb, brush, bathroom sinks, or on our pillows. This is what normal hair growth cycle looks like.

If your hair growth cycle came into a resting stage, then it is called as Telogen. A Telogen Effluvium is one such hair fall disorder happens when some stress causes hair roots to be pushed prematurely into the resting state. This can be intense or recurring. If there is some "shock to the hair growth system", then 70% of the scalp hairs are then shed in large amount for about 2 months after that "shock". This sudden increase in hair loss usually described as the hair coming out in handfuls. This is what intense telogen effluvium looks like. This is something different problem from gradual genetic hair thinning. This can be seen in the less common recurring telogen effluvium, only after a significant amount of hair has already been lost. The common causes are high fevers, childbirth, severe infections, chronic illness, psychological stress, major surgery, over or underactive thyroid gland.

To cure this consult at Dr. Adityan Skin And Hair Laser Centre which provides best Hair Fall Treatment In Theni. Dr. Adityan does accurate diagnosis and correct treatment to cure this in a lesser period of time. For accessible, affordable, and personalized treatment for skin, hair, and nail conditions schedule your appointments now @ 7373 163 000 for a glowing and beautiful skin. Contact them for your queries @ 8111 000 000 or 7373 163 000 or 7373 141 111. To view more about, visit www.adityanskinclinic.com.

YOUR HAIR IS A BEAUTIFUL FORM OF SELF-EXPRESSION


YOUR HAIR IS A BEAUTIFUL FORM OF SELF-EXPRESSIONHey guys, your health condition can be measured using your hair fall. If you see any hairs on the pillow or while in a shower, then it is time for a medical checkup. Losing about 100 hairs a day is simply common when combing your hair or just doing nothing. When hair falls, new hairs grow and replace them. This is the routine of our hair. But if you find excessive hair loss, then it is hair fall problem, which should be treated with Hair Fall Treatment In Dindigul. Excessive hair fall can be due to following reasons - genetics, illness, medications, or a poor diet. It will be extremely disturbing and embarrassing which makes us get stressed. If diagnosed right, you can control hair fall within a short period of time.

Proper diet is very essential to have good and healthy hair. Because improper diet is one of the main causes of hair fall for all age people. Also, hair fall may occur due to many nutritional deficiencies, like vitamin A, B12, B6, folic acid, vitamin C, biotin, copper, iron, zinc, etc. Hair fall is said to be a sign of vitamin A deficiency. Lack of proper nourishment for your hair can make them brittle, dry, and with split-ends. Therefore, it is very essential to have a proper and balanced diet to have good, healthy hair and prevent hair loss. You can also follow some simple methods to stop excess hair fall like should not rubbing wet hair continuously as it may break your hair. Also, don't use comb or hairbrush on your wet hair. Also should not tie your hair tightly all the times. Limit the usage of heat producing hair styling tools like hair dryers, hair straighteners, etc.

These are a few things that will help you to get rid of your hair fall. But this won't work all the time, If you find no growth even after these home remedies, then consult at Dr. Adityan's Skin And Hair Laser Centre - the best Hair Fall Treatment In Dindigul. Schedule your appointments with Dr. Adityan @ 7373 163 000 for acne/ a pimple free face and skin. Contact them for your queries @ 7373 163 000 or 7373 140 000 or 7373 141 111. To view more about, visit www.adityanskinclinic.com.