Wednesday, 14 November 2018

பூச்சி வெட்டு / புழு வெட்டு

பூச்சி வெட்டு / புழு வெட்டு


1. இது தவறான எதிர்ப்பு சக்தியால் ஏற்படும் முடி இழப்பு.

2. இது வட்ட வடிவில் காணப்படும்.

3. முறையான சிகிச்சையால் முடி திரும்ப வளரும்.

Best Skin Treatment @ https://bit.ly/2baGvB9

For Appointment : 73 73 163 000

Address
Andalpuram Bus Stop, Opp. Thiagarajar School, Opp. Agrini Residential Complex, Madurai, Tamil Nadu - 625003.


Monday, 12 November 2018

முடி உதிர்தல்-பிரச்சனைகளும் தீர்வும்...

முடி உதிர்தல்-பிரச்சனைகளும் தீர்வும்...மன உளைச்சல் இருந்தால் முடி உதிர்தல் அதிகரிக்குமா?

ஆமாம். தொடர்ந்து மனநெருக்கடியில் இருப்பவர்களுக்கு அதிகமாக முடி உதிரும். இதனைத் தடுக்கவும் மன அமைதிக்காகவும் தியானம் மற்றும் உடற்பயிற்சி ஆகியவற்றை தினசரி செய்வது அவசியம்.

Best Skin Treatment @ https://bit.ly/2baGvB9

For Appointment : 73 73 163 000

Address
Andalpuram Bus Stop, Opp. Thiagarajar School, Opp. Agrini 
Residential Complex, Madurai, Tamil Nadu - 625003.

Best Dermatologist In Madurai

Saturday, 3 November 2018

BE BEAUTIFUL AND BE SPECIAL WITH Dr. ADITYAN's SKIN AND HAIR LASER CENTRE


 

BE BEAUTIFUL AND BE SPECIAL WITH Dr. ADITYAN's SKIN AND HAIR LASER CENTRE

 

Hey teens, you people worry a lot about your skin and hair than other age peoples. So, to take care of your skin you need an expert advice from the Best Skin Specialist In Madurai. We can notice that our climate changes often for the past few days. This uneven climatic changes will give you skin problems like rashes, dryness, pimple breakouts, etc. This kind of climate also leads to abnormal hair fall with many other hair related issues. You may do some home remedies as these are common skin and hair issues but at times these issues can be worse because of irrelevant remedies. Home remedies will react slowly which is minimum after two or three weeks, but you people urge for a quick result. So, you need a dermatologist to guide to solve your skin and hair problems.

Acne/Pimple should be treated with care and proper medicine or home remedy, if you try to squeeze it or pick at them it leaves permanent scars on your face. The main cause for acne is the the temperature rises in our body, when our body tends to release the heat outside and reacts with other factors like oil, dirt, pollution, etc. When heats come out of our body, our hair falls more. It makes your hair to look dry, brittle and cause split ends. In the hot climate, you may affect with suntans, burns, and rashes. You need to protect your skin by wearing light color clothes, by using sunscreens, etc. Some people use sunscreens that contain high chemicals. This gives you protection but few days after, it will leave burns on your skin. So, before using any cosmetics or medicines for skin, first get prescribed by a dermatologist and then use it. Like "Prevention is better than Cure", consult a skin specialist before using than to do treatment after getting affected.

So teens, don't search for the Best Skin Specialist In Madurai when Dr. Adityan is proved the best among top three rated dermatologists in Madurai. His accurate diagnosis and correct treatment give you positive results within a few days. Dr. Adityan's Skin And Hair Laser Centre provides treatment with the latest, high-end equipment. They provide personalized, accessible, and affordable treatment for all skin, hair, and nail conditions. Schedule your appointments now @ 7373 163 000 for acne/ a pimple free face and skin. Contact them for your queries @ 7373 163 000 or 7373 140 000 or 7373 141 111. To view more about, visit www.adityanskinclinic.com.

Friday, 2 November 2018

Meet Dr.Adityan For Healthy, Shiny and Beautiful Hair 

Meet Dr.Adityan For Healthy, Shiny and Beautiful Hair

 

http://adityanskinclinic.com/

Every women’s dream is thick, healthy, silky, shiny, smooth hair. For men, they just need a head full of thick hair. Hair thinning and  Hair loss are the serious problems we all face nowadays. We are ready to do anything to retrieve the lost hair back. Hair is deeply tied to our self-esteem. Fed up with all medications and home remedies? Read this article. Adityan Skin and Hair Laser Centre which uses Laser technology to help you grow your hair naturally. They use Low-Level Laser Therapy for Hair Growth Treatment Madurai. There are 3 stages in Laser Hair Growth. They are:1. Stops hair loss, 2. current hair gets healthy, 3. regrowth of new hair. At Adityan skin and hair Laser Centre, they offer FDA approved medications. I personally suggest you go to Adityan clinic for faster recovery of your lost hair. Head Balding is the main issue which every man have now before they attain 30 years itself. It is not only because of the shampoo, conditioner, Hairstyling, colouring hair, Hair Straightening and Hair Ironing. But also because of vitamin deficiency. If you left your hair loss problem untreated, then it will lead to Head balding.

Adityan skin and Hair Laser Centre uses modern Laser Technology which helps the patients in no blood shedding, No side effects and pain-free. It is one of the best hospitals in Hair Growth Treatment Madurai and the doctors there are expertise in Hair Growth Treatment. They say a sufficient intake of raw vegetables, fresh fruits, vegetable and fruit salads help you in hair growth. You should include the vitamins and nutrients rich foods in your regular diet menu which are needed for healthy hair growth. Dr Adityan who is expertise in Dermatology and Venerology says Hair fall or Hair loss or bald heading and all are not problems any more. It is treatable and curable with advanced technologies. To know more about them Kindly click on this link www.adityanskinclinic.com. In order to meet Dr Adityan, book your appointment one week before itself using this number 73 73 163 000. Meet Dr Adityan and get your natural hair back.

No Worry About Hair Fall - Visit Adityan Skin And Hair Laser Centre For Healthy Hair Growth

No Worry About Hair Fall - Visit Adityan Skin And Hair Laser Centre For Healthy Hair Growth

http://adityanskinclinic.com/

 

Hi friends, the most common problem in all men and women is hairfall. Hairfall occurs for various reasons. But it can be cured with today's medicine technologies and treatment. Hair Fall Treatment In Dindigul with latest treatments can cure hairfall problem in both men and women. HairFall is also known in medical term as Alpoecia. People who don't have proper diet enriched with vitamin, protein, and stress can also have hairfall problem. But  don't worry there is a solution for hairfall problem.

Now let us learn what are the symptoms of hairfall:

1) Gradual thinning on top of head
2) Circular or patchy bald spots
3) Sudden loosening of hair

Gradual thinning on top of the head: This is the most common symptom for hairfall in both men and women. Thinning of hair in  forehead otherwise hair becomes thin in our forehead.

Circular or patchy bald spots: Most men has this symptom for hairfall. Some spots will be on our head without continous growth of hair. In other words no continual growth of hair some circular or patchy bald spots can be seen in our scalp.

Sudden loosening of hair: Most of us know this is the major symptom for hairfall. Hair from our head looses suddenly making our scalp empty without hair. People generally lose 100 hairs per day, if it is more per day than then consult a doctor for treatment.   

The Hair Fall Treatment in Dindigul helps you to get cure from hairfall problem. Don't waste your time friends by doing treatment in home quickly visit specialist in hairfall treatment for better growth of hair. The best hairfall tratment clinic is Dr.Adityan's Skin and Hair Clinic. Visit www.adityanskinclinic.com for more details. So I conclude that Dr.Adityan's Skin and Hair Clinic gives the best treatment for hairfall and improves the better growth of hair.

MAKE YOUR CROWNING GLORY LOOK ADORABLE @ Dr. ADITYAN's SKIN AND HAIR LASER CENTRE
MAKE YOUR CROWNING GLORY LOOK ADORABLE @ Dr. ADITYAN's SKIN AND HAIR LASER CENTRE


http://adityanskinclinic.com/


Hey girls, this post is completely for girls hair loss because they are ones who care too much for their crowning glory. Girls love to do different hair styling according to their costume. Literally, they have a pride about their hair. Every girl's only wish is to grow thicker, fuller, and healthier hair. Hair Fall Treatment In Theni will help you to have a dazzling hair. If you go out, you have to face pollution, dirt, etc. This will make your hair dry, brittle, and itchy. This makes your hair to shed. Normally we will lose up to 100 hairs a day which we can notice on our comb, brush, bathroom sinks, or on our pillows. This is what normal hair growth cycle looks like.

If your hair growth cycle came into a resting stage, then it is called as Telogen. A Telogen Effluvium is one such hair fall disorder happens when some stress causes hair roots to be pushed prematurely into the resting state. This can be intense or recurring. If there is some "shock to the hair growth system", then 70% of the scalp hairs are then shed in large amount for about 2 months after that "shock". This sudden increase in hair loss usually described as the hair coming out in handfuls. This is what intense telogen effluvium looks like. This is something different problem from gradual genetic hair thinning. This can be seen in the less common recurring telogen effluvium, only after a significant amount of hair has already been lost. The common causes are high fevers, childbirth, severe infections, chronic illness, psychological stress, major surgery, over or underactive thyroid gland.

To cure this consult at Dr. Adityan Skin And Hair Laser Centre which provides best Hair Fall Treatment In Theni. Dr. Adityan does accurate diagnosis and correct treatment to cure this in a lesser period of time. For accessible, affordable, and personalized treatment for skin, hair, and nail conditions schedule your appointments now @ 7373 163 000 for a glowing and beautiful skin. Contact them for your queries @ 8111 000 000 or 7373 163 000 or 7373 141 111. To view more about, visit www.adityanskinclinic.com.

YOUR HAIR IS A BEAUTIFUL FORM OF SELF-EXPRESSION


YOUR HAIR IS A BEAUTIFUL FORM OF SELF-EXPRESSIONHey guys, your health condition can be measured using your hair fall. If you see any hairs on the pillow or while in a shower, then it is time for a medical checkup. Losing about 100 hairs a day is simply common when combing your hair or just doing nothing. When hair falls, new hairs grow and replace them. This is the routine of our hair. But if you find excessive hair loss, then it is hair fall problem, which should be treated with Hair Fall Treatment In Dindigul. Excessive hair fall can be due to following reasons - genetics, illness, medications, or a poor diet. It will be extremely disturbing and embarrassing which makes us get stressed. If diagnosed right, you can control hair fall within a short period of time.

Proper diet is very essential to have good and healthy hair. Because improper diet is one of the main causes of hair fall for all age people. Also, hair fall may occur due to many nutritional deficiencies, like vitamin A, B12, B6, folic acid, vitamin C, biotin, copper, iron, zinc, etc. Hair fall is said to be a sign of vitamin A deficiency. Lack of proper nourishment for your hair can make them brittle, dry, and with split-ends. Therefore, it is very essential to have a proper and balanced diet to have good, healthy hair and prevent hair loss. You can also follow some simple methods to stop excess hair fall like should not rubbing wet hair continuously as it may break your hair. Also, don't use comb or hairbrush on your wet hair. Also should not tie your hair tightly all the times. Limit the usage of heat producing hair styling tools like hair dryers, hair straighteners, etc.

These are a few things that will help you to get rid of your hair fall. But this won't work all the time, If you find no growth even after these home remedies, then consult at Dr. Adityan's Skin And Hair Laser Centre - the best Hair Fall Treatment In Dindigul. Schedule your appointments with Dr. Adityan @ 7373 163 000 for acne/ a pimple free face and skin. Contact them for your queries @ 7373 163 000 or 7373 140 000 or 7373 141 111. To view more about, visit www.adityanskinclinic.com.

Vanish Your Pimples and Dark Spots With Dr Adityan


 

Vanish Your Pimples and Dark Spots With Dr Adityan

 


 
Hi Madurainz... Are you suffering from skin diseases or facing hardships because of the mutation of the skin? You do not need to worry about it since Adityan Skin and Hair Laser Centre is there to help you with this. Dr Adityan of Adityan Skin clinic who is the Best Skin Specialist In Madurai, practices all types of skin treatments like itchy Skin, Skin Tags Removal & Wrinkles Removal, Skin Lightening Treatment, Skin Enhancement Treatment, Hyperpigmentation, Enlarged Pores, Post Acne Scars, Hair Loss Treatment, Skin Allergies Treatment, Fine Lines, Stretch etc., He is Exclusively expertise in Dermabrasion Treatment and Skin Resurfacing Treatment. If you ask Why Dr Adityan, Let me explain in detail. The medicines and the Treatments given by him are world-class perfect ones. Once you meet Dr Adityan, You will never prefer any other else. He is striving to work hard in order to bring the awesome result in his patients’ treatment. He is always working toward future enhancements.

Dr Adityan, the Best Skin Specialist In Madurai cures not only the Acne/Pimples but also the Scars caused by Pimples. It is a huge headache to remove the scars more than getting treatment for Acne/Pimples. But With Dr Adityan all your Skin and Hair problems will get vanished. Dr Adityan is a Gold Medalist in his MD(D.V.L) Pg Degree in Dermatology and Venerology. He has been practising since from 2006 and had done with innumerable, successful dermatologic surgeries till now. You could see people coming to Adityan Skin Clinic are not only from Madurai But all over Tamilnadu. It shows his right diagnosis and the correct treatment. Once you select a right dermatologist half of your work is done towards your goal. He uses advanced equipment like Derma Roller, Tatoo Removal Machine and Diode Laser Hair Removal Machine to cope up with the everchanging trends. In order to meet him, book the appointment using this link www.adityanskinclinic.com a week prior else use this number 73 73 163 000 to call them and for further enquiries.

Best Hair Fall Treatment @ Dr.Adityan's Skin & Hair Laser Centre

Best Hair Fall Treatment @ Dr.Adityan's Skin & Hair Laser Centre

 Hai! Friends, do you know what is Hairfall Problem? Hair Fall Treatment Madurai is done by Adityan Skin and Hair Laser Centre. Many of us don't know why hairfall problem arises? Hairfall problem is a major problem to all youngsters both male and female. Most of us especially old age people and some youngsters face this problem. The problem of hair loss will occur because of deficiency in Vitamin and iron, Stress, Tension, Imbalanced diet, etc. Hairfall or hairloss also refers alopecia or baldness. There are different types of baldness both men and women will experience baldness respective to their health condition, genes.

If you feel certain amount of hairfall per day you don't need to worry, but if it exceeds then you may have to worry. People have between 100,000 and 150,000 hairs on their head. The number of strands normally lost in a day varies but on average is 100. In order to maintain a normal volume, hair must be replaced at the same rate at which it is lost. Here are few tips to avoid hairfall in simple way

    1)Regularly wash your hair with mild shampoo.
    2)Take food which is enriched in Vitamin A, B & E.
    3)Enrich your diet with protein.
    4)Massage your scalp gently.
    5)Comb your hair gently.
    6)Keep your hair healthy.
 
There are lots of treatments can cure hairfall. So, if you have hairfall problem you can consult a Best dermatologist like Dr.Adityan.

There is a best Hair Fall Treatment Madurai is Dr.Adityan's Skin and Hair Clinic. This clinic gives you best solution for hairfall problem. You can visit hospital directly by this address Dr.Adityan's Skin & Hair Laser Centre Andalpuram bus stop, opposite to Thiagarajar school, Opposite to Agrini residential complex, Madurai Tamil Nadu 625002. You can get appointment by contact through mobile +91 7373163000.

Temple City’s Best Skin Clinic


 

Temple City’s Best Skin Clinic


Do you know there is a Best Skin Clinic in Madurai?  Dr.Adityan’s Skin Clinic is the best skin clinic in Madurai. Dr.Adityan is the Best Skin Specialist in Madurai. Here are some important things about him
 
Gold medal during M.D (D.V.L) PG Degree.

Past vice president of Indian association of Dermatologists, venereologists and leprologists- Tamilnadu.

Many national level publications to his name.

First in india to report 'progressive varicella syndrome in pediatric AIDS'- and won the best paper of the year award in 2008..the list goes on! ...

One of the largest, fully equipped, State-of-the art skin and hair clinic in the country.

Our motto is to bring the cutting edge of technology, combined with exemplary clinical acumen in the field of Dermatology to the world's most ancient city.

To be the premier global destination for the treatment of all skin conditions ...

We aim at providing  a specialized skin-care and hair-care through our high standard service and advanced techniques. We provide affordable, easily accessible skin care treatment for any and every type of skin with supremely skilled doctors.

During rainy season there are possibilities of having many skin diseases. The major disease is psoriasis. Nails are at risk of fungal infections during monsoon season. They become discoloured, brittle and dull. Try not to keep long nails during the rainy season as they attract muck, thereby leading to fungal infection. Psorisis is a condition in which red patches start appearing on the skin. There are many other diseases in monsoon they are listed below

Ø  Fungal infections

Ø  Intertrigo

Ø  Ringworms

Ø  Skin rashes

Ø  Eczema

Ø  Scabies

Ø  Athlete’s foot

Dr.Adityan is the Best Skin Specialist In Madurai, provides treatment for all skin and hair related issues with an affordable price. You can get appointment of him by calling this number 7373163000. You can also contact using these mobile number +917333 163 000. Dr.Adityan  Skin Clinic is located in Andalpuram bus stop opp.to Thiyagarajar School Madurai - 625002.

Wednesday, 31 October 2018

தோல் முடிச்சுகள்

தோல் முடிச்சுகள்

http://adityanskinclinic.com/


1) நடுத்தர வயதில் ஏற்படும் தோல் மாற்றங்கள்.

2) பரம்பரைத் தன்மை, மற்றும் அதிக எடையால் ஏற்படுவது.

3) எளிதில் தழும்பு இல்லாமல் நிரந்தரமாக நீக்க முடியும்.

Best Skin Treatment @ https://bit.ly/2baGvB9

For Appointment : 73 73 163 000

Address
Andalpuram Bus Stop, Opp. Thiagarajar School, Opp. Agrini Residential Complex, Madurai, Tamil Nadu - 625003.

 

GET TREATED SPECIALLY @ Dr. ADITYAN's SKIN AND HAIR LASER CENTRE


 

GET TREATED SPECIALLY @ Dr. ADITYAN's SKIN AND HAIR LASER CENTRE


Hello Madurai people, I guess you people have heard about Psoriasis and Psoriasis Treatment In Theni. Psoriasis is one kind of chronic disease which is caused due to the overactive immune system. The sad part of this disease is, it can't be cured completely. They look like flaking, inflammation, and thick, white, silver, or red patches on the skin. It is unpredictable and irritating as the skin cells multiply up to 10 times faster than normal. These skin cells reach the skin's surface and die, their volume causes raised, red plaques covered with white scales. Psoriasis can occur on the knees, elbows, and scalp, and also can affect the trunk, palms, and soles of the feet.

There are many types of psoriasis and symptoms may differ according to the type. The most common type of psoriasis is Plaque Psoriasis. It looks like plaques of red skin, which is covered with loose, silver-colored scales, these are sometimes may be itchy and painful, and also crack and bleed. In most cases, the plaques of irritated skin will grow and merge with another and covers a large area on the skin. Psoriasis gives disorders to the fingernails and toenails which includes discoloration and pitting of the nails. The nails may also begin to break or detach from the nail bed. There are some causes for psoriasis like cold and dry weather, stress, medications for treatment of high blood pressure, heart disease, bipolar disorder, and pills taken to treat malaria, infections like tonsillitis, skin injury, alcohol, and smoking.

There are many tropical and photo-therapy treatments @ Psoriasis Treatment In Theni - Dr. Adityan Skin And Hair Laser Centre to get rid of psoriasis. Dr. Adityan, the best skin specialist will do an accurate diagnosis to find which type of psoriasis and gives correct treatment to it. Dr. Adityan, the only skin doctor who tops 1st in top three dermatologists of Madurai. He will provide accessible, affordable and personalized treatment for any type of skin, hair and nail conditions. Contact them @ 7373 163 000 | +91 73 73 140 000 | +91 73 73 141 111 or @ www.adityanskinclinic.com/contact-us.php. To know more, Visit @ www.adityanskinclinic.com.

Look Gorgeous With Adiyan Skin Clinic


 

Look Gorgeous With Adiyan Skin Clinic

 

http://adityanskinclinic.com/


Being the Largest and most visible part of our body, Skin plays a major role in Beauty as well. Skin diseases are occurred not only because of the external objects but also from Psychological stress to the patient. Everybody desires for a healthy skin with natural radiance, but not working towards to achieve the goal. The Department of Dermatology at Adityan Skin and Hair Laser Centre which is the Best Skin Clinic In Dindigul working is towards to be the solution for all problems related to Skin and Hair under one roof. It is The State-of-the-art, One of the largest and fully equipped Skin and Hair clinic In the Country. They brought the cutting edge technology combines with exemplary clinical acumen in the field of Dermatology to the world’s ancient city Madurai. They are located at the heart of the city Madurai, at Andalpuram Bus stop, opposite to Thygarajar School. They provide specialized skin care through their high standard service and advanced techniques. They provide affordable, easily accessible and personalized medical treatment for any and every type of skin.

Adityan Skin clinic- the Best Skin Clinic In Dindigul is run by Dr.Adityan who is the gold medalist in his MD(DVL) PG Degree. He is good At resolving problems related to the Skin and Hair. Exclusively His Pimple Cure and Tattoo removal Treatments are making people all around Tamilnadu Marching towards his clinic. Hereafter you do not need to worry about Acne/Pimple Problem that mainly affects your face which spoils the beauty of your face. High standard techniques which are followed at Adityan Skin Clinic treats this problem gently and smoothly. So people can come here with full confidence to get treated for their Acne/Pimple problem and other skin problems. Get Clear and Radiant Skin by getting treatment in the Adityan Skin Clinic. Are you having the Tattoos that need to be removed in your body? They are using Laser Technology to remove your unwanted Tattoos. Since they use Laser Technology you can see the result within a minute and creates no side effects as well. It breaks the colour pigments instantly, completely without any scars left behind. They will make it get disappear. To know more about them Kindly click on this link www.adityanskinclinic.com and to make an appointment call 73 73  163 000.

Get Problem Free Skin @ Adityanskinclinic.com


 

Get Problem Free Skin @ Adityanskinclinic.com

 
http://adityanskinclinic.com/


Hi Madurai people! Everyone wishes to have a healthy and blemish free skin. Some people have such a skin naturally while others are not. Our health can be reflected through our skin. There are many reason such as climatic changes, exposure of the sun, weakened immuned system, fungal infections, contact with allergens, irritants or other's person infected skin, genetic factors,  chemical skin care products, too much of makeup, hormones, that caused the skin problmes such as psoriasis, eczema, Acne/pimple, cold sore, ringworm, Vititligo, warts etc., And these diseases announces those arrivals through some symptoms
For example, Inflammations appear on the skin may be a symptom of skin disorders like psoriasis, eczema  etc., Red splothces  on the face may be a sign of rosacea, sometimes it can be misunderstand as acne. Petechiae, tiny red dots on the skin may be a sign of certain infections, medical conditions or some physical trauma. Like this, there are many symptoms. Here I list some of the symptoms

1)Itching
2)Swelling
3)Redness
4)Painful or itchy rash
5)Flaky, scaly skin
6)Blisters
7)Oozing
8)Bumps that are red or white
9)Peeling skin
10)ulcers
11)dry, cracked skin
12)discolored patches of skin
13)Changes in the mole's color or size
14)a loss of skin pigment
15)excessive flushing
16)open sores or lesions

Here I give you some preventive tips to avoid skin problems.

1)Always keep your hands clean
2)Use moisturizer with sun protection
3)Boost the immune system
4)Take healthy foods
5)Use gentle skin care products
6)Drink enough water
7)Don't expose yourself in the sunrays between 12 to 2 pm
8)Use skin care products suitable for your skin type

These are only preventive tips. If the problem get severe, you must consult a dermatologist who gives you the Best Skin Treatment In Madurai. If you ask me, I suggest Dr.Adityan - No.1 dermatologist in Madurai who give you the permanant solution to your skin problems. He will diagnose the root cause for your problem accurately and give the relavant treatment. He is highly professional and sincere to his work. And he behaves very friendly towards his patients. If you ask any doubt, he will explain it clearly.

In his Adityan Skin Clinic, they give the Best Skin Treatment In Madurai. They give the high standard treatment with advanced techniques and advanced equipments. Hospital environment is very hi-fi and cost of fee is affordable. 

For appointment 7373163000.

Cure Your Hair Fall at Adityan Skin And Hair Laser Centre

Cure Your Hair Fall at Adityan Skin And Hair Laser Centre

 

http://adityanskinclinic.com/

Hello Everyone!

Today we discuss about hair loss Problem and the best treatment for hair loss.

The problem of hair loss will occur because of deficiency in Vitamin and iron, Stress, Tension, Imbalanced diet, etc. Both men and women will experience Hairloss problem. To avoid this problem there is a Hairloss Treatment in Madurai. Hairloss problem is a major issue in Most people. But no need to worry,  Dr.Adityan's skin and hair laser centre in Madurai gives best advanced treatment for hairloss.

Here is an brief introduction about Dr.Adityan's Clinic,

It is one of the largest, fully equipped, State-of-the art skin and hair clinic in the state. Their motto is to bring the cutting edge of technology, combined with exemplary clinical acumen in the field of Dermatology to the world's most ancient city. It is their premier global destination for the treatment of all skin conditions. Customers can contact them Dr.Adityan's Skin & Hair Laser Centre
Andalpuram bus stop, opp. Thiagarajar school, Opp. Agrini residential complex, Madurai, Tamil Nadu 625002.

Phone +91 81 11 000 000, +91 73 73 163 000, +91 73 73 141 111

Email:adityan.ms@gmail.com.

Here is an brief introduction about Dr.Adityan,

He has achieved gold medal during M.D (D.V.L) PG Degree. He is also an past vice president of Indian association of Dermatologists, venereologists and leprologists- Tamilnadu.He has achieved many national level publications to his name. He was the first in india to report 'progressive varicella syndrome in pediatric AIDS'- and won the best paper of the year award in 2008 and his achievement list goes on.

There are lots of treatments can cure hairfall. So, if you have hairfall problem you can consult a Best doctor like Dr.Adityan.

There is a best Hairloss Treatment In Madurai is Dr.Adityan's Skin and Hair Clinic. This clinic gives you best solution for hairfall problem. At the end of treatment you will get healthy hair You contact them though online by www.adityanskinclinic.com. You can visit hospital directly by this address Dr.Adityan's Skin & Hair Laser Centre Andalpuram bus stop, opposite to Thiagarajar school, Opposite to Agrini residential complex, Madurai Tamil Nadu 625002. You can get appointment by contact through mobile +91 7373163000.

Tuesday, 30 October 2018

For Getting Acne/Scar Free Skin Contact Dr.Adityan


 

For Getting Acne/Scar Free Skin Contact Dr.Adityan

 
http://adityanskinclinic.com/

Hi Maduraianz,

Are you suffering from Acne/Pimples problem? Leave your worries. I am here to solve your worries regarding all your skin problems and exclusively Acne/Pimple problem and will explain you in detail to get rid of the scars caused by the Acne/Pimples.

First of all What is Acne?

Acne is a skin disease involving the oil glands at the base of hair follicles.

Acne is an inflammatory skin condition that causes spots and pimples, pus-filled small bumps especially on the face, shoulders, back, neck, chest, and upper arms.

Blackheads, Whiteheads, pimples, cysts, bumps are all types of acne/ a pimple.

How Acne is coming?

It starts when greasy secretions from the skin's oil glands, plug the tiny openings for hair follicles. Acne associated with severe cases of acne are firm swellings below the skin's surface that become inflamed, tender, and sometimes infected. Factors include hereditary problem, the menstrual cycle, anxiety and stress, hot and humid climates, using oil-based makeup, and squeezing pimples are the causes.

Using homemade solutions, antibiotics or cleansing often the skin is not going to work out any more.

In order to make the scars which are the result of Acne/Pimple go off, we need to follow these steps.

1. Do not touch or squeeze the pimples as it may increase Acne spread more and scars to become permanent.

2. Follow your regular food diet prescribed by your dermatologist.

3. Do follow going to the regular check-ups to your dermatologist. Meet Dr.Adityan of Adityan skin clinic, who is the best dermatologist in Madurai, get his suggestions and follow the same.

Dr.Adityan’s experience is coupled with genuine and concern for his patients.

More about Dr Adityan:

He has helped numerous patients in his 25 years of experience as a Dermatologist. He studied and completed diploma in Venerology & Dermatology (DVD) and he is a gold medalist in that. Book an appointment online with Dr Adityan on www.adityanskinclinic.com.

Adityan Skin and Hair Laser Centre Acne/Pimple Scar Treatment Madurai is widely recognized for its customer care and the awesome results. All of the stafes in Adityan skin clinic are dedicated to your comfort and prompt attention as well. For further details call 7373163000.
   

Say Goodbye To All Your Skin Problems


 

Say Goodbye To All Your Skin Problems 

Nowadays, skin care is essential for everyone. Because our skin reflects our personality. And all of us know that First impression is the best impression. That is, our appearance should create a good impression towards others. So that we should take care of our skin.  Our Best Skin Specialist In Madurai says that the natural phenomena like sun, cold, rain, heat, wind make a great impact on our skin. Maybe the effects of these phenomena on our skin are either favourable or adverse. In this article, he explains the effects of natural sources on the skin.

Sun Light

It helps to clear acne, heal mild infections, cleanse oily skin etc.,  On the other hand, the heat of the sun may lead to the dry skin and also caused burns and sunstroke. So that, it advices that

   1)Never expose yourself to the strong sunrays more than half an hour.
   2)Mostly avoid going outside during 10.00am to 2.00pm
   3)Wear loose cotton clothes and avoid dark colour clothes.
   4)Use sunscreen with SPF at least 30.

Cold

Cold roughens the skin of dry and sensitive types. It causes dry skin, cracks on the skin and also hinders the blood circulation. So that when you go outside in cold protect your skin by applying thick coating of cold cream. Even if you have oily skin, you must lubricate your skin during winter. To protect your lips from cracking, use an oily cream or cocoa-butter on your lips.

Rain

Rainwater is good for all types of skin. So, don't afraid to expose your face in the rainwater. But protect your head with a waterproof covering to avoid cold.

Heat

The more heat causes a drying, ageing effect on your skin, especially on oily skin. If the natural oil begins to dry, the skin becomes leathery and has wrinkles. So that, for steaming, use warm water that helps to eliminate the toxic matter and cleanse the pores of the skin and also keeps your fresh.

Wind

Wind helps to stimulate the blood circulation but it causes the skin to dry, especially during winter. So that, protect your face with the thick coating of cold cream when you go outside in the strong wind.

Dr.Adityan is the Best Skin Specialist In Madurai, helps to cure all of your skin related problems.  He will analyse the accurate reason for your skin problem and give the correct treatment for that. He behaves friendly to his patients. And also, he will solve all your doubts.

For more details visit our website www.adityanskinclinic.com

Or contact us at 7373163000.

BE BEAUTIFUL AND BE SPECIAL WITH Dr. ADITYAN's SKIN AND HAIR LASER CENTRE


BE BEAUTIFUL AND BE SPECIAL WITH Dr. ADITYAN's SKIN AND HAIR LASER CENTRE


Hey teens, you people worry a lot about your skin and hair than other age peoples. So, to take care of your skin you need an expert advice from the Best Skin Specialist In Madurai. We can notice that our climate changes often for the past few days. This uneven climatic changes will give you skin problems like rashes, dryness, pimple breakouts, etc. This kind of climate also leads to abnormal hair fall with many other hair related issues. You may do some home remedies as these are common skin and hair issues but at times these issues can be worse because of irrelevant remedies. Home remedies will react slowly which is minimum after two or three weeks, but you people urge for a quick result. So, you need a dermatologist to guide to solve your skin and hair problems.

Acne/Pimple should be treated with care and proper medicine or home remedy, if you try to squeeze it or pick at them it leaves permanent scars on your face. The main cause for acne is the the temperature rises in our body, when our body tends to release the heat outside and reacts with other factors like oil, dirt, pollution, etc. When heats come out of our body, our hair falls more. It makes your hair to look dry, brittle and cause split ends. In the hot climate, you may affect with suntans, burns, and rashes. You need to protect your skin by wearing light color clothes, by using sunscreens, etc. Some people use sunscreens that contain high chemicals. This gives you protection but few days after, it will leave burns on your skin. So, before using any cosmetics or medicines for skin, first get prescribed by a dermatologist and then use it. Like "Prevention is better than Cure", consult a skin specialist before using than to do treatment after getting affected.

So teens, don't search for the Best Skin Specialist In Madurai when Dr. Adityan is proved the best among top three rated dermatologists in Madurai. His accurate diagnosis and correct treatment give you positive results within a few days. Dr. Adityan's Skin And Hair Laser Centre provides treatment with the latest, high-end equipment. They provide personalized, accessible, and affordable treatment for all skin, hair, and nail conditions. Schedule your appointments now @ 7373 163 000 for acne/ a pimple free face and skin. Contact them for your queries @ 7373 163 000 or 7373 140 000 or 7373 141 111. To view more about, visit www.adityanskinclinic.com.

Monday, 22 October 2018

Hair Fall Problem is No More!!!Hair Fall Problem is No More!!!
Shedding hair is one of the crucial issues we people face nowadays. This has originated from our generation only. If you see our parents and still they have lengthy, healthy, black hair naturally. Hairfall occurs because of the shampoo we use, Stress, Hypertension, not caring it properly, contact to the dust and pollution, weather change, unhealthy food habits, not taking food properly, hair ironing, hair colouring, Hair straightening as you may lose hair because of the heat it generates while using it.

Adityan Skin and Hair Laser Centre is providing the best Hair Fall Treatment In Dindigul and the doctors there are expertise in Hair Fall Treatment In Dindigul. If your hair sheds, and your self-confidence too. Hair Fall Treatment In Dindigul says a sufficient intake of raw vegetables, fresh fruits, vegetable and fruit salads help you in hair growth. You should include the intake of fish and egg too in your regular diet since it has more nutrients which are needed for healthy hair growth. You should avoid using the hair dryers, hair dyes and do not do hair ironing, hair colouring, Hair straightening as you may lose hair because of the heat it generates while using it.

Adityan Skin and Hair Laser Centre is one of the best hospital in Dindigul and the doctors there expertise in Hair Fall Treatment In Dindigul. If you notice serious hair loss all of a sudden, contact skin clinic at this extension 73 73 163 000. For further details www.adityanskinclinic.com book appointment in order to avoid waiting to meet Dr.Adityan.

If you leave the hair fall problem and do not consider it, it will make you experience bald headed. How would be you look without hair on your head? It is hilarious to imagine even. Come Adityan skin and Hair Laser Centre for the best Hairfall treatment at an affordable cost. With State-of-the-art look and ambience, people wish to come for the treatment without fail. Meet Dr Adityan and get your healthy hair growth within not more than 6 months.

Follow Us On Facebook Twitter Tumblr Google+

Get Free From Psoriasis @ Adityanskinclinic.com


Get Free From Psoriasis @ Adityanskinclinic.com
Hi everyone! Any of you affect by Psoriasis? Do you want to recover from it?  I'm sure that there is no use of the own prescription and home remedies. So it is better to consult a dermatologist who gives you the best Psoriasis Treatment In Madurai. I suggest you a name Dr.Adityan who is the no.1 dermatologist in Madurai. Now Let us have a view about Psoriasis.

Psoriasis is a common, chronic, inflammatory skin disease. And until this time, the exact cause of this disease is unknown. It commonly affects the skin areas like scalp, elbows, knees, chest and the lower back. And it found rarely on the face. And it can be spread by irritation and scratching the infecting areas. The main problem of the disease is the skin is growing rapidly. The reason is normally as old skin cells are shed and new skin cells are generated for every 28-30 days, but in psoriasis, the new skin cells are generated for every 3-5 days. That is before the old skin cells get disposed, the new skin cells are overproduced. Then the old skin cells are pushed to the surface and form a silvery scale over thick patches and it becomes inflamed and red. Psoriasis is harmless but it is very distressing and it affects your appearance so that you can't go outside confidently and it creates an inferiority complex in you. 

The effect of the Psoriasis is got better in summer and worse in winter. More than 50 percent of Psoriatics has abnormal nails which are pitting, ridging or thickening and discolouration. And 1-2 per cent of psoriatic patients may suffer from joint pains. In particularly says, distal joint on fingers. An overweight person with Psoriasis may experience weight reduction. And the persons who are underweight affected by Psoriasis are advised to have a balanced diet as possible. There are many ointments, lotions and drugs for the cure of Psoriasis. But usage of these medicines without proper prescription may cause any side effects or increase the severeness of Psoriasis.

So, Come and get the best Psoriasis Treatment In Madurai at Dr.Adityan's Adityan Skin Clinic. They give you the high standard service and specialized treatment by using advanced techniques. They give you the world-class treatment. They guarantee you with no side effects. And they ensure you the fast recovery. 

For appointment 7373163000.

Follow Us On Facebook Twitter Tumblr Google+


Sunday, 21 October 2018

TREAT YOUR SKIN WITH SPECIALIST CARE @ Dr. ADITYAN SKIN AND HAIR LASER CENTRETREAT YOUR SKIN WITH SPECIALIST CARE @ Dr. ADITYAN SKIN AND HAIR LASER CENTRE
Hello fellas, we can't imagine our life without skin because skin is the most important organ which covers our whole body. So, we should take care of our skin with the Best Skin Specialist In Madurai, who gives you additional skin care tips and treatments in this monsoon season. Everyone of us are blessed with beautiful and glowing skin by birth but how we maintain it's beauty matters. Some people do take care of their skin for name sake and also there are some people who take too much of care for their skin. Relating this, there is a famous saying, "Too Much Of Anything Is Good For Nothing". Everything has its own limit, so take only necessary tips and treatments for your skin protection. As skin reflects your health, you should follow some healthy habits which helps us to maintain it. Follow an essential skin routine for morning and evening.
   
Wash your face at least twice a day using a cleanser, it helps to remove your make-up and dirt. Follow it with toner and moisturizer. A toner helps to remove traces of oil, dirt and make-up which may missed while cleansing. A moisturizer helps your skin cells to remain hydrated. Even oily skin people also can get benefit from moisturizers. While going out in the morning, use a Sunscreen which has above 30 SPF factor. This helps you to be free from Age spots, Wrinkles, Color changes, Rashes, etc. No one's skin looks perfect, so it's no late now to start your skin care routine. Sometimes you may affected with skin rashes, sun burns, and acne too. If that is the case, schedule an appointment with a dermatologist for further treatments.

Don't worry if your skin care routine doesn't give you the expected result, consult the Best Skin Specialist In Madurai - Dr. Adityan for the best results with less period of time. He is the top rated dermatologist among three in Madurai. His accurate diagnosis and correct treatment will give you the result you expect for with no side effects. Dr. Adityan Skin And Hair Laser Centre provides accessible, personalized and affordable treatment for people. Book your appointments now @ 7373163000 for any kind of skin, hair, and nail conditions. Contact them @ +91 81 11 000 000 | +91 73 73 140 000 | +91 73 73 141 111 or @ www.adityanskinclinic.com/contact-us.php. To know more, Visit @ www.adityanskinclinic.com.

Follow Us On Facebook Twitter Tumblr Google+


Friday, 19 October 2018

Solve All Your Skin Related Problems With The Help Of www.adityanskinclinicSolve All Your Skin Related Problems With The Help Of www.adityanskinclinic

Hello everyone! Most of us don't take enough care to protect our skin. Still, they don't realize how the skin is important to us. Our skin is the physical barrier between our vital organs and the outside world. Also, it protects our body from infection. And it helps to balance our internal environment of our body. Our Best Skin Clinic In Dindigul says the structure of our skin.

Our skin is built by three layers namely, Epidermis, Dermis, Hypodermis.

Epidermis:
  It is the outermost layer of the skin. And it has no blood supply. But the blood vessels in the dermis layer gives nourishment to it. The thickness of this layer is 0.5-1mm. It is very thick on the soles of feet and the palms on the hands. And it is very thin in the eyelids so that they can move maximum. It limits the loss of body fluids, helps to resist the mechanical and chemical injury and also prevents our internal organs from the infections of bacteria, viruses and parasite. Also, the melanocytes which produce the colour pigment found in this layer. Melanin is the reason for our skin colour. 

Dermis:
  It lies below the Epidermis layer and it is the thickest skin layer. That is, it is 20 to 30 times thicker than the epidermis layer. This layer has three proteins namely collagen, elastin and reticular fibres. Because of these proteins, our skin has elastic properties. Hair follicles, muscles, blood vessels, oil and sweat glands, nerve receptors are located in this layer.

Hypodermis:
  It is also known as the subcutaneous layer. It consists of fat tissue and collagen fibres. The main function of this layer is to store fat and energy. The thickness of this layer differs with respect to the parts of the body and also it varies from one person to another person.

It is more important for us to take care of our skin. Because our skin reflects the internal health of our body. As well as skin health is related to our appearance. To solve all your skin related problems visit Adityan Skin Clinic which is the Best Skin Clinic In Dindigul. They give accurate treatment for your skin problems.  Also, they will cure your skin problem with highly advanced and latest equipment. 

For more details visit our website www.adityanskinclinic.com

Or contact us at  7373163000.

Follow Us On Facebook Twitter Tumblr Google+


Literally, See The Hair Growth With Adityan Skin And Hair Laser CentreLiterally, See The Hair Growth With Adityan Skin And Hair Laser Centre
Facing Hairfall and Dandruff problem? Don't think you are alone. A lot of People are here along with us facing this same problem. A few months ago, I consulted Dr.Adityan for hair loss problem with a lot of dandruff and he starts giving treatment also suggested some products to get rid of dandruff problems. I used it a per his advice and started feeling my hair loss problem getting away from me gradually. With Dr Adityan Cost of treatment is so affordable and the treatment he gives is so adorable. Actually, the problem of hair loss occurs mainly because of stress and tensions, Imbalanced diet, vitamin and iron deficiency. Weather change also is one of the reasons that people face hair loss. If the people born and brought up in cool city come to hottest cities like Virudhunagar, Madurai or Chennai they will experience hair fall problems since the sudden change of the weather condition. Visit Trichologist Dr.Adityan who is the best in Hair Fall Treatment In Virudhunagar. Continuous hair loss may lead to hair baldness.

There are several treatments are available for curing this hair problem. Dr Adityan from adityan clinic providing the best treatments for hair loss problem. The treatment period would not take more than 6 months but you will see the gradual hair growth literally.

Adityan Skin and Hair Laser Centre doing the best service in Hair Fall Treatment In Virudhunagar area. You could see a lot of people coming not only from Virudhunagar but from all over Tamilnadu hearing Dr.Adityan’s uninterrupted service in Trichology and Dermatology over the years, his right diagnosis on the disease and his good care towards the patients. So don't wasting your time trying traditional methods for your hair related problems and Meet Dr.Adityan Like renowned Trichologists and get a good consultation, start taking the correct treatment and get resolved from your problems. To be free from the hair fall problem you should first analyse and identify the cause. Choose the best dermatologist is your right choice to get success on this. To know more about Dr Adityan call 73 73 163 000 or click on this link www.adityanskinclinic.com/treatments.php to book an appointment through online.

Follow Us On Facebook Twitter Tumblr Google+


Get Cured Of Psoriasis With Adityan Skin And Hair Laser Centre


Get Cured Of Psoriasis With Adityan Skin And Hair Laser Centre
Hi Madurai people, How are you today? Today in this blog can we talk about psoriasis a bit? Loneliness and isolation are two emotions with which many people living with psoriasis are all too familiar. Looking for the best Psoriasis Treatment In Madurai

First of all, what is psoriasis? How would you react if you are diagnosed with Psoriasis? Let us first know about what is psoriasis. Psoriasis is nothing but a skin disorder and a chronic autoimmune disease that causes red, itchy, and scaly patches on the skin. These patches can occur anywhere in the body but it mainly it will be seen on elbows, knees and scalp.

Psoriasis is not contagious. but that’s not the only struggle that comes with living with the condition. There are other social ramifications, as well as self-esteem issues, and having to learn how to care for yourself.

Now let us see how to get rid of Psoriasis. Adityan skin clinic is a complete skin care clinic at Andalpuram, Madurai in which Dr.Adityan, the best dermatologist is expertised in curing Psoriasis. He offers personalized medical treatment for any and every type of skin...You can see his supreme skills during his diagnosis and treatments. He is a gold medalist in M.D(D.V.L) PG Degree. He provides best Psoriasis Treatment In Madurai.

They use so many new technologies and equipment to make you get pain-free treatment.

The derma roller is a handheld roller-device covered in microneedles is used in this hospital in order to create tiny punctures on the skin which triggers skin repair, leading to the creation of new collagen.

Tattoo removal machine is used During the tattoo removal process, the laser beam passes harmlessly through the skin, targeting only the ink particles of the tattoo. These particular lasers break down the ink in the skin cells into a much smaller particle size. Your immune system can then move the tiny particles out of the body through your lymphatic system.

To know more contact them at 7373163000 or click on this link www.adityanskinclinic.com.

Follow Us On Facebook Twitter Tumblr Google+


Get Acne/Pimple Scar Free Face @ Adityanskinclinic


Get Acne/Pimple Scar Free Face @ Adityanskinclinic
Hi Teens and youths! Do you have acne/pimple scars on your beautiful face? Are they spoil the appearance of your face? and Are you in Madurai? No need to worry! Our Adityan Skin clinic gives you the best Acne/Pimple Scar Treatment Madurai. It is organized by no.1 skin specialist in Madurai Dr.Adityan. He is a renowned dermatologist and very professional.

You may raise the question why do acne/pimples appear in youth

When we enter the teenage, our body undergoes many changes. Hormone changes is one of them. The sebaceous gland is a gland which is underneath the skin and attached to the hair follicles in our body. The function of the sebaceous gland is to produce the natural substance oil called sebum which protects the skin and makes our skin smooth and supple. During puberty, the hormone called androgen which is in both male and female caused the sebaceous gland to get triggered. So that the oil gland overproduced the oil. The excess amount of oil gets pumped through the hair follicles and clump together with the dead cells and the P.acnes bacteria. Then they block the pores and form acne/pimples. Acne can occur on the face, back, neck, chest, arms, and buttocks, and any other skin area with a saturation of sebaceous pores.

There are some prevention steps and remedies such as 

1)Use mild soaps
2)Before going to bed, remove all cosmetics and wash your face with fresh water. 
3)Don't rub the face hardly with the towel. Rub the face gently.
4)Steam your face for once in a week. It helps the pores open.
5)Avoid blood-heating foods like sweets, fats, spicy dishes and oily foods.
6)Don't squeeze pimples. If you did, then the skin may become septic and leaves permanent marks on your face.

These remedies may be effective only depends upon your problem's condition. So it is better you consult a dermatologist. I recommend you Adityan skin clinic which gives you the best Acne/Pimple Scar Treatment Madurai. They give you the latest USFDA approved safe treatment for the acne/pimples. They also remove the scars on your face with their high standard techniques. They also provide treatments for hair loss, psoriasis, skin diseases, tattoo removal and hair removal. They give suitable treatment for all skin type. They give treatment with highly advanced, latest technology equipment like derma roller, tattoo removal machine, diode laser hair removal machine. They give the highest quality care for their patients. 

For appointment call us 73731 63000.

Follow Us On Facebook Twitter Tumblr Google+

Resurface And Get Immaculate Skin With Dr.Adityan


Resurface And Get Immaculate Skin With Dr.Adityan
Hello Madurai people... today in this topic lets have a small discussion about skin lightening treatment, post acne scars, stretch marks, skin enhancement treatment, dark circles removal treatment, skin tags removal and wrinkles removal treatments done by Dr.Adityan from Adiyan clinic Madurai-Best Dermatologist Treatment Madurai which is at Andalpuram bus stop, opposite to Agrinai residential complex.

Adityan clinic started in the year of 2006 and successfully running till now and has been facing the die-hard challenges and succeed in every case it handles through the doctor’s patience of hearing the patient’s complaints and striving to save them from their worries and get succeeded seeing the happiness on the people’s face by curing them.

Dr Adityan who is a gold medalist during M.D(D.V.L) PG degree and gives the Best Dermatologist Treatment Madurai. He is expertise in all the skin related treatments exclusively specialized in skin resurfacing treatment and dermabrasion treatment

Resurfacing Treatment:

   Resurfacing is a laser treatment which helps reduce the facial wrinkles and acne and post-acne scars. The technique directs short, concentrated pulsating beams of light at uneven texture skin, precisely removing the skin layer by layer. This popular procedure is also called laser peel, or laser vaporization.

   But before taking this treatment one should get advice from the dermatologist that whether this treatment can be taken for the skin like theirs. if your skin is diagnosed with acne or stretch marks or your skin is dark, you are not the one supposed to take this treatment.

Dermabrasion Treatment

Dermabrasion is a process of exfoliating old damaged skin in order to generate new skin. This process of treatment is generally used on the face of the patient to cure fine line, sun damage, acne scars and irregular skin type. Dermabrasion is used for areas of the face as an alternative of chemical peeling and lasers as the process of dermabrasion is unlikely to have pigmentary changes whereas lasers and chemical peeling would leave some lines of demarcation between various regions of the skin. Dermabrasion is also effective to remove surgery scars, irregular scars from skin grafts etc... 

To know more about Dr.Adityan and his expertise treatments kindly dial to 7373163000 or click on this link adityanskinclinic.com.

Follow Us On Facebook Twitter Tumblr Google+


Wednesday, 17 October 2018

Say No To Psoriasis Problem


Say No To Psoriasis Problem

Hi Theni people,

Can we talk about Psoriasis today? Let me share my knowledge on Psoriasis with you. You can tell your suggestions if you have any in the comment area. First of all what is psoriasis? How it occurs? To whom it happens? And a best place for Psoriasis Treatment In Theni. Psoriasis is a lifelong skin disease that comes due to the changes in the Immune system. Rashes all over or the particular part of the body is the sign of this disease. It occurs due to the Gene mutations and Environmental causes as well. Let us see one by one in detail. Mutation on genes can cause certain cells to function differently. This affects largely the T-helper cells which in turn leads to Psoriasis. In a normal Immune system, white blood corpuscles produce antibodies to fight to protect our body from foreign invaders like bacteria, viruses and other external infections and diseases. These White blood corpuscles also produce some chemicals which help in healing the injuries. Usually, these White blood cells are doing good to the body, but in the case of Psoriasis, there is a special white blood corpuscle called T-cells which are the cause of the Psoriasis because it becomes overactive and functioning against our body. Not only the first two reasons which we saw above are the reasons for Psoriasis. There is one more thing which is the Environmental cause of the Psoriasis. In this, weather, stress, skin injury, infections and low amount of calcium take place. Can we now learn about how many types of Psoriasis are there? Plaque Psoriasis, Scalp Psoriasis, Nail Psoriasis, Inverse Psoriasis, Guttate Psoriasis and pustular Psoriasis.

Do you want to know what is the best place for Psoriasis Treatment In Theni? No need to think much. It is our Adityan Skin clinic which is doing Psoriasis treatment over 15 years. They are experts in this. With the talented doctors, The Adityan Skin and Hair Laser Centre, Theni have been completed it’s 15th year in its successful journey. They are good at solving cases with critical and severe conditions. They don’t know the word no and can’t. That much intellectual and professional doctors are there in our Adityan skin and Laser Centre, Theni. To know more about them call 73 73 163 000 or go to this link www.adityanskinclinic.com to book an appointment a week prior.

Follow Us On Facebook Twitter Tumblr Google+


Get World-Class Treatment For All Skin Problems @ Adityanskinclinic.com

Get World-Class Treatment For All Skin Problems @ Adityanskinclinic.com


 Best Skin Clinic in Dindigul


Hello Dindigul! How are you, people? Today we are going to know about some facts about skin. Our skin takes the first place in our appearance. Also, our skin health is more important to us. And all of us wish to have blemishes free and shining skin. Our Best Skin Clinic In Dindigul tells some interesting facts about our skin.

1) Our Skin is the largest organ in our body. It spans 21 square Feet approximately. Also, it contributes 16 per cent of our body weight. And it contains more than 11 miles of blood vessels.

2) Our skin has three layers. They are, 
   i)the top layer, epidermis which acts as a waterproof barrier
   ii)the middle layer, dermis which contains tough connective tissue, hair follicles and sweat glands
   iii)the inner layer, hypodermis which is made up of fat and connective tissue which supports the skin structure

3) Our skin colour varies from very pale to very dark. And it depends upon how much the melanin produced in our body. The colour pigment melanin is secreted by the cells called melanocytes in the layer of epidermis. The number of cells produced melanin is same for everyone. But the amount of melanin produced by the cells may differ for each person. And the more melanin produced makes your skin darker. 

4) Our feet have the thickest skin(1.4mm) and our eyelids have the thinnest skin(0.2mm).

5) New skin cells are produced for every 28-30 days in the inner layer. And then the old skin cells are shed and the new skin cells replace the old skin cells. 

6) Our skin helps to regulate our body temperature. When our body temperature rises, the sweat glands in the dermis layer actives in order to cool our body. And when the temperature gets lower the blood vessels start to shrink and control the amount of hot blood that reach the skin to reduce the heat loss.

Our skin affected by many skin diseases like fungal infections, allergies, rashes, eczema, Psoriasis, Acne/pimples, Skin abscess, Warts, Ringworm, athlete's foot. And the factors that cause these diseases are heat, exposure of the sun, cold, climate change, genetics, pollution, weakened immune system etc., 

To solve  all your skin problems, visit www.adityanskinclinic.com. Adityan Skin and Hair Laser Centre is the Best Skin Clinic In Dindigul. They provide treatment with advanced techniques and world-class equipments. To know about their treatments and services  click on www.adityanskinclinic.com/treatments.php. 

For booking an appointment call us at 7373163000.

Follow us on:  Twitter Facebook Tumblr Google+