Wednesday 13 December 2017

Best Skin Hospital In Madurai-Adityan Skin And Laser Centre

Best Skin Hospital In Madurai - Adityan Skin And Laser Centre
கழுத்து - கம்புக்கூடு கறுப்பு

1. உடல் எடைக் கூடுவதால் ஏற்படுவது.
2. கழுத்து மற்றும் உடல் மடிப்புகளில் தோன்றும்.
3. ஹார்மோன் மாற்றங்களின் அறிகுறியாக இருக்கலாம்.

No comments:

Post a Comment