Friday 12 January 2018

கால் ஆணி மூன்று வகைப்படும்

கால் ஆணி மூன்று வகைப்படும் 
1. Callus - தொடர்ச்சியான அழுத்தத்தினால் ஏற்படுவது. 
2. Corns - பாத எலும்புகளின் மாறுபாட்டால் ஏற்படுவது. 
3. Warts - வைரஸ் கிருமியால் ஏற்படுவது, பரவும்.

No comments:

Post a Comment