Tuesday 9 January 2018

பூச்சி வெட்டு / புழு வெட்டு

பூச்சி வெட்டு / புழு வெட்டு
1. இது தவறான எதிர்ப்பு சக்தியால் ஏற்படும் முடி இழப்பு.

2. இது வட்ட வடிவில் காணப்படும்.

3. முறையான சிகிச்சையால் முடி திரும்ப வளரும்.

No comments:

Post a Comment