Thursday 26 April 2018

நீர் வியர்குறு

நீர் வியர்குறு

1. சிறு குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும்.
2. தலை, முகத்தில் அதிகம் ஏற்படும்.
3. அரிப்பு இருக்காது.
4. காய்ச்சல் & அதிக வியர்வையால் ஏற்படுவது.

ஆழ வியர்குறு

ஆழ வியர்குறு
1. வியர்வை சுரப்பியின் அடிமட்டத்தில் வெடிப்பு ஏற்பட்டு தோலுக்குள் வியர்வைக் கசிவதால் ஏற்படும் கட்டி.

2. தலைவலி, காய்ச்சல் ஏற்படலாம்.

3. முறையான சிகிச்சை அவசியம்.


Monday 23 April 2018

Protect your Skin from Sun

Protect your Skin from Sun
Sun damage doesn't just happen when you're on a holiday in the sun. Sun protection is something you need to be aware of everyday in the summer and otherwise.

Tips:
===

* Use sun block to protect yourself from the sun's harmful ultra-violet rays.
* A well formulated sunscreen SPF 15 is a daily must.
* You should be using a shot glass full of your body.
* You can use day-time moisturizers that have sunscreen included in them.Adityan Skin Clinic

Adityan Skin Clinic
"Beauty is Being the best possible version of yourself on the inside and outside"

We provide affordable, easily accessible and personalised medical treatment for any and every type of skin, hair or nail condition.

சலம் வியர்குறு

சலம் வியர்குறு
1. சிவப்பு வியர்குறுவில் சலக் கிருமிகள் தாக்குவதால் ஏற்படுவது.
2. அரிப்பு மற்றும் வலி இருக்கும்.
3. சிவப்பு வியர்குறு நிலையிலேயே முறையான சிகிச்சை எடுத்தால் தவிர்க்கலாம்.


Are You Looking For The Best Hairfall Treatment In Dindigul Visit www.adityanskinclinic.com

Are You Looking For The Best Hairfall Treatment In Dindigul Visit www.adityanskinclinic.com

Are you looking for a hair fall treatment? If Yes, You will hear the good news! 

Adityan Skin And Hair Laser Centre, Hair Fall Treatment In Dindigul offers the best hair fall treatment...There are several  treatments are available for curing this hair loss problem effectively. At the end of the treatment, you will get healthy  hair and you will be happy.

Hair loss could be a drawback that is full of each internal and external conditions and so if you would like to get rid of  hair loss problem you wish to search out out the cause for an equivalent. The hair loss mustn't be thought of as an ignorable  problem as a result of if not treated on time it can lead to baldness and severe loss of hair. The expertise of hair loss  will be an emotional trauma for each men and ladies as hair could be an important a part of your personality and inner  confidence.

Let us look at some important basic ways to how to stop hair loss:-

Treating hair loss depends upon the reason behind it. There are several reasons why hair fall is going on to anyone. Relying  upon the cause, the treatment is fixed. Once it's attributable to hungriness, the condition is treated consequently. Vitamin  E and Vitamin C are aforesaid to own helpful effects on hair fall and hence, in hungriness, such supplements are utilized in  many ways that like local/topical application and/or internal supplements.

If you would like to stop hair fall issues you must follow some easy normal of livings, medications and be setting as this  will prove useful to stop stress and hair fall. Generally, mud and unsanitary conditions will result in hair fall, thus you  must wash your hair frequently with a delicate and mild shampoo.

A sufficient intake of raw vegetables, fresh fruits, inexperienced leafy vegetables, and salads will prove useful in the  growth of hairs. you must conjointly embrace fish and eggs in your daily diet chart. this can be conjointly sensible for the  interference of hair fall.

To get eliminate hair loss, ensure you consume foods that are an important nutrient, add lots of fruits and vegetables to  your diet, foods like these are nice for exciting hair growth.

Adityan Skin And Hair Laser Centre is one of the best skin and hair laser centre in Dindigul provides the outstanding  treatment for all kind of hair issues. Don't Delay! Visit www.adityanskinclinic.com, Hair Fall Treatment In Dindigul to stop  your hair fall effectively. 

Dr.Adityan is a trusted dermatologist, who provides hair loss treatment in Dindigul, Virudhunagar, Theni, Melur, Sivakasi at  an unmatched price. He provides safe and effective treatment by using the latest medical techniques. One can visit adityan  skin and hair laser clinic, he provides all treatment related to skin and hair. If you notice serious hair loss suddenly,  then do book an appointment with Adityan skin and hair clinic right now on 7373 163 000.

Follow Us On Facebook Twitter Blogger Tumblr Google+ 

Are You Suffering with Skin Related Problems - Visit www.adityanskinclinic.com For An Effective Solution


Are You Suffering with Skin Related Problems - Visit www.adityanskinclinic.com For An Effective Solution
Skin problems vary greatly in symptoms and severity. They can be temporary or permanent and may be painless or painful. Some  have situational causes, while others may be genetic. Some skin conditions are minor, and others can be life-threatening. Are  you suffering with any kind of skin infections or skin disease? 

If Yes, One Good News For You! 

Adityan Skin And Laser Centre, Best Skin Clinic In Virudhunagar offers the treatments effectively for all kind of skin and  hair related issues like...

1) Acne

2) Pimple

3) Laser Hair Removal

4) Tatoo Removal 

5) Psoriasis Treatment

6) Hair Loss Treatment

7) Acne Scar

8) Skin Allergy

9) Rashes etc....

Are you suffering with skin related issues? If yes, No Worries! Adityan Skin And  Hair Laser Centre, Best Skin Clinic In  Virudhunagar Is there...

They are here to cure your Acne/pimples effectively. The pimples which are appearing during puberty because of hormonal  changes are treated with high standard techniques in the adityan skin clinic. It will affect a maximum number of teenagers  and some adults too. Get clear and glowing skin by getting treatment from Adityan skin and hair clinic.

Reason For Choosing Adityan Skin And Hair Laser Centre:

Adityan skin clinic is a complete skin care clinic in Andalpuram, Madurai. They aim at providing a specialized skin-care  through their high standard service and advanced techniques. They provide affordable, easily accessible and personalized  medical treatment for any and every type of skin, hair or nail condition. With the specialist expert help of a supremely  skilled, Gold-Medal awardee dermatologist, adults and children can have absolute confidence in the diagnosis and treatment  and of their skin and hair problems...They make you feel special about yourself through our accurate diagnosis and correct  treatment.

Are you a person living in Virudhunagar? If you want to get free from skin issues then visit Adityan Skin And Hair laser  centre, Andalpuram, Madurai. The distance from Virudhunagar to Adityan skin and hair laser centre is 51 km only.....For  Instant Booking appointment contact 7373 163 000. 

Follow Us On Facebook Twitter Blogger Tumblr Google+ 
   

Do You Know How To Stop Your Hair Fall Instantly?

Do You Know How To Stop Your Hair Fall Instantly?


If you Don't KnoW, No Worries! Here I reveal the secret to stop your Hair Fall Instantly.


Are you worried about your severe hair fall, then you should consult Gold-Medal awardee dermatologist for stop your hair fall  instantly.

In men, balding typically follows the classic horseshoe pattern known as male pattern baldness or MPB, though diffuse  thinning can also occur. It has been noted that both the number of androgen receptors and the level of 5-alpha-reductase,    which converts testosterone to DHT, are higher in susceptible areas than in the rest of the scalp. 

Women's hair loss tends to be diffuse but is also primarily hormonally driven. The story of balding is, however, not the  story of androgens alone. Rather male pattern hair loss appears to have multiple causes. For instance, damage to blood vessel  linings can inhibit a growth factor they ordinarily produce: an endothelium-derived relaxing factor or nitric oxide Minoxidil probably works in part by mimicking this growth factor. There are likely other factors as well. 

At Adityan Skin And Hair Laser centre, the dermatologist first identify Causes of Hair Loss after that they provides the  suitable treatment for your hair loss. 

Whether your hair is long, short, straight or curly, hair is an expression of our own individual style, personality, and  attitude. Research does show that hair and self-image are closely linked. if you are noticing an unusual and prolonged hair  loss, then you should get Hair Fall Treatment In Theni

When treating hair loss, it's important to remember that stopping it immediately is not the same as seeing immediate results. Due to the growth cycle of hair, even the most successful hair loss treatment,  may take three months to show visible  results. 

Are you looking for the best Hair Fall Treatment then you should opt for the Adityan Skin And Hair Laser Centre.

Follow Us On Facebook Twitter Blogger Tumblr Google+ 


Psoriasis Treatment Starts With Knowing What Causes Psoriasis - Visit www.adityanskinclinic.com

Psoriasis Treatment Starts With Knowing What Causes Psoriasis - Visit www.adityanskinclinic.com
Psoriasis is a skin disease that causes patches that are red and scaly on the surface of the skin. Psoriasis refers to the  skin disease. In this diseased condition, the skin becomes red, scaly and lesions start accumulating on the upper layer of  the skin. Cracks also appear on the skin which causes pain and bleeding. The patient also experiences itchiness, irritation  and burning sensation on the affected area of the skin. Psoriasis may occur on any part of the body. It may even occur on the  skin of the scalp and this condition is known as Scalp psoriasis. The following article will explain what causes it and  possible methods for treatment. Getting Psoriasis Treatment In Sivakasi is the best choice for get rid of your psoriasis  problems effectively.

What causes Psoriasis?

Studies have shown that the main cause for the disease is an immune system abnormality. Other causes can be from dry skin,  infection, trauma or emotional stress. If there are members of your family or ancestors who have the disease, it is likely  that you can get it, too. It is a genetic disease; however, it can skip generations.

How is it diagnosed?

There are different types of Psoriasis, each with a set of characteristics that distinguish one from the other. Usually, the  distinct characteristics are how a dermatologist is able to diagnose what kind of Psoriasis a patient has. At other time,  dermatologist will need to do a skin biopsy to confirm the diagnosis. The following will determine the cause of treatment  best suited for the type of Psoriasis a patient has.

1) How much skin is affected?

2) What type of Psoriasis is it?

3) Where the disease is located?

4) What is the age of the patient, as well as the medical history?

5) What is the overall effect the disease has on the patient?

6) What types of treatment are available for this disease?

There are three different ways to treat it. The way the disease is treated depends on the variables mentioned above.

Topical treatment methods-

Topical treatment is usually used when the severity of the disease ranges from mild to moderate. It is a treatment method  which involves use of various products such as oils, creams, gels, ointments, shampoos or lotions externally on the skin. The  chief ingredients in almost all these products are same with minor differences. These work almost in the same manner. You  just need to apply these products on the affected area of the skin externally but thoroughly so as to get complete relief  from all the symptoms of psoriasis such as redness of the skin, itching, irritation etc.

Systematic treatment is either taken orally by the patient, or injected, depending on how severe the case is. This treatment  is better suited for moderate to severe cases.

Phototherapy uses UV light that is applied on the skin. The course of treatment is for moderate to severe cases.

Determining what causes psoriasis is perhaps the first important step in finding ways to get rid of psoriasis. There are  actually plenty of ways to do so. Psoriasis Treatment In Sivakasi provides the best solution for any kind of psoriasis  problems. You may learn more about psoriasis treatment visit www.adityanskinclinic.com 

Follow Us On Facebook Twitter Blogger Tumblr Google+ 


Get Immediate Solution For Your Acne/Pimple With Adityan Skin Clinic - For Instant Appointment 7373 163 000


Get Immediate Solution For Your Acne/Pimple With Adityan Skin Clinic - For Instant Appointment 7373 163 000Acne is an embarrassing skin condition that affects many people, no matter what age they have. You have to treat acne in an  early stage, because as much as time passes acne become more severe, located deeper within the skin and harder to treat. No  worries! If you have acne visit adityanskinclinic.com, Best Skin Clinic In Dindigul for getting rid of this problem  effectively. 

An acne treatment first depends on the skin type of the individual. For people that have dry skin there are treatments for  dry skin, and for people that have oily skin, there are Acne treatments for fatty skin. If you are not sure what your skin  type is, you must consult Dr Adityan, Best Dermatologist, to ask him information about your skin type, because it will help  you to maintain your skin healthy.

There are different treatments for different stages of acne.

Mild acne is the easiest form of acne that can be cured sometimes only with a combination of acne treatments. 

Moderate acne is hard to heal because is not the only surface located. A moderate acne is also a severe form of acne but it  is not so hard to treat because it is not located so deep within the skin as a severe form of acne. Moderate acne can be  healed with proper treatment.       

An acne treatment is based on how severe the stage of acne is. Severe cases of acne are the hardest to heal because acne  pimples are located deep within the skin and they become nodules and cysts. Cystic acne is the most severe form of acne and  can leave scars if not treated properly. This severe form of acne, cystic acne, can be cured only with effective acne  treatment from www.adityanskinclinic.com, Best Skin Clinic In Dindigul

Are suffering with Acne problem? If yes, one good news for you!  Adityan Skin And Hair laser centre offer the best treatment  for all kind of skin and hair related issues... Consulting a Dr. Adityan, the Best dermatologist in Madurai is always  recommendable for a treat your skin and hair related issues effectively.

Are you a person living in Dindigul? If Yes, If you want to get treatment for your acne, visit Adityan Skin And Hair laser  centre, Andalpuram, Madurai. The distance from Dindigul to Adityan skin and hair laser centre is 70 km only.....For Booking  appointment contact 7373 163 000.    

Follow Us On Facebook Twitter Blogger Tumblr Google+ 


Friday 20 April 2018

Why Are You Worrying When The Best Skin Hospital In Madurai Is Here For You?

Why Are You Worrying When The Best Skin Hospital In Madurai Is Here For You?

Hello Friends,

Are you worrying about the infections or major problems that are created by your skin? It is normal when people think that  their skin wants to glow and look like a teenager. But really the problem will start during the teenage. The skin problems  will normally affect the people in the form of Ance and pimple problem. The pimple problem will occur during the teenage.  Here I am going to share you the story of Diya and how she got cured with the help of the Best Skin Hospital In Madurai.

Diya is a college student who looks like a Bollywood actress. She was very beautiful and charming. She was very successful in  her studies too to her second year. Suddenly, she got affected with the pimple problems. It is the age when the pimples will  appear. It is because the major hormonal changes will happen in the age of puberty. The oil glands which secrete oily fluid  will secrete more oil-like substance during the age of puberty. This overreaction will result in stuck up of oil substance  and dead cells.

Human skin will have pores in every organ. Through this pores, the skin will respirate. When the oil substance clumps up with  dead cells and follicle-like hair, the pimple will develop under the skin. This is how the college beauties are getting  affected by the pimples. Diya too suffered a lot with pimples. She felt very depressed because of pimples. Her parents  decided to take her to a skin hospital.

They heard about Dr.Adityan who is having his Best skin hospital In Madurai. The dermatologist who has got gold  medal started his treatment and made her pimples to disappear within few months. Diya was very happy with the treatments of  Dr.Adityan.

You too can get solutions for your pimple problems with the help of Dr.Adityan. For more details, please visit  (http://adityanskinclinic.com/)


Facebook Twitter Tumblr Linkedin Google+


Cure Your Pimples With Acne/Pimple Treatment In Madurai From The Gold Medal Dermatologist

Cure Your Pimples With Acne/Pimple Treatment In Madurai From The Gold Medal Dermatologist


Good Evening Friends,

Do you need clear and glowing skin? Are you really taking care of your skin? If you are suffering from Acne/Pimple problems,  then you have to get treatments from a reputed dermatologist to overcome those problems. Otherwise, it will develop more and  more on your skin and damage the health of your skin. Here I am going to tell you where you can get Acne/Pimple Treatment In  Madurai. I am going to introduce you a dermatologist who is going to be the solutions for your problems.

Raja was a cute and chubby little boy who had cheeks like Amul baby. Until he completed his schooling, his friends will call  him Amul baby. After that, Raja joined the best engineering college. At the age of seventeen, he started to get pimples on  his cheeks. He went under a depression as his face was spoiled with pimples. His family doctor referred him a dermatologist  for treating his pimples.

The doctor explained the reason behind pimples on Raja's face. He told that the skin of our body will contain a lot of pores.  These pores will help the skin to respirate. During the period of puberty, our hormones will change. This will lead to over  secretion of oil like fluids from oil glands. When there is more secretion of fluid from oil glands, the pores may block with  more amount of dead cells. The dead cells, small hair-like follicle, and oil fluid will clump together and result in the  development of a pimple. So, Raja had got pimples because of puberty.

The doctor treated him with special care and cured his pimple problems. Raja again got his self-confidence back and went to  college happily. His family was very thankful to the Doctor.

Are you curious to know who is the doctor who cured Raja's pimple problems? Dr.Adityan of the Adityan clinic who is the gold  medalist in his degree cured the pimple problem of Raja. The high standard treatments with the best equipment which are  available in the Adityan Clinic will help the patients to get rid of their problems.

Friends, get the best solutions for your pimples from the best provider of  Acne/Pimple Treatment In Madurai. For more  details, please visit (http://adityanskinclinic.com/)

 

Facebook Twitter Tumblr Linkedin Google+

 

A small Guide That Describes The Way To Get Clear And Glowing Skin

A small Guide That Describes The Way To Get Clear And Glowing Skin

Hello Friends,

Humans will always wish to have a clear and glowing skin and they don't like a pimple and scar filled faces. They will make  all the major efforts to get rid of the irritating pimples. Here I am going to share you the story of Vinay who suffered a  lot because of pimples and where he got the best Acne/Pimple Cure In Madurai. I hope that this story will give you a clear  picture about treatments for Acne/Pimple cure.

Vinay is a college student who is doing his B.com second year. The active and handsome student had good marks in his studies  and he is also very active in sports. His staffs encouraged a lot and they helped to master all the things that he had  interest. His college life was awesome and suddenly one day, everything changed. Vinay got affected with skin allergy and he  also had pimples too. He became very depressed because he had a glowing skin but today he lost that one.

He can't concentrate on studies and he avoided participating in sports. His teachers tried to convince him but they can't.  Moreover, he had a severe pain in the places where he had pimples. He even ignored going to college because of this problem.  His parents don't know how to recover Vinay from this problem.Vinay's friend suggested Dr.Adityan consult for his skin  problem. Vinay's parents took him to Dr.Adityan and the doctor examines him and found out the reason for his pimples.

The doctor started the treatment and he gave a great confidence to Vinay. He ensured that Vinay will get rid of this problem  within eight to ten weeks. He convinced him to go to the college. Vinay started to go back to his college and within few  weeks Vinay experienced the change. By the time he completely cured of the pimple problem. Vinay was very thankful to  Dr.Adityan.

Friends, you too can get the best treatments for Acne/Pimple Cure In Madurai. Dr.Adityan will provide you the best and  correct treatments for your problems. Visit Adityan Clinic and make your skin Glow.


Facebook Twitter Tumblr Linkedin Google+

How To Change Your Life From Hell To Heaven By Getting Rid Of Acne/Pimples?

How To Change Your Life From Hell To Heaven By Getting Rid Of Acne/Pimples?


Hi Friends,

Today, in the world of pollution and contamination, people are struggling more to get rid of the pimples. Especially  teenagers are worrying more when they get affected by the pimples. Why are people getting tensed when they get pimples on  their face? This is because an individual will become psychologically weak when he is getting any problem in his appearance.  Here we are going to talk how we can change our life from hell to heaven with the best Acne/Pimple Scar Treatment Madurai.

There are different types of pimples will occur for people according to their skin type. It can differ like whiteheads,  blackheads, papules, etc. These different types of pimples will be collectively called as Acne in technical term. Similarly,  the seriousness of the problem will also differ from one another. So, we have to understand our problem individually and we  have to get appropriate treatment.

In a research, it states that the children with pimples on their faces are less active and intelligent than the normal  children. This is because the children who are getting affected with pimples are automatically getting stress. This will  affect their life by changing their behavior and activities. So, it is very important to cure the pimple problems for both  children and adults.

Dr.Adityan of Madurai is a gold medalist in his UG. The well-known dermatologist is providing the best treatments for his  patients. The equipment that the Adityan clinic using for treating skin and hair are very new to Madurai and he is providing  the treatments at an affordable rate. The clinic with the best facilities makes you feel free and confident.

Dr.Adityan will examine your skin and provide the treatment which particularly suits you. Get the best Acne/Pimple Scar  Treatment Madurai and become more confident. 

 

Facebook Twitter Tumblr Linkedin Google+

 

6 Important Tips That You Have To Follow Before Visiting The Best Dermatologist In Madurai

6 Important Tips That You Have To Follow Before Visiting The Best Dermatologist In Madurai

Planning to visit a dermatologist will be a decision when you can't bear the troubles that your skin is causing. So, the only  aim of your visit should be to get rid of your skin problem. You have to follow some tips and create some mindset before  visiting your Best Dermatologist In Madurai. This will help you to avoid unwanted confusions during the treatment of a  dermatologist. Let's discuss the tips one by one.

1) Understand the treatment and don't rush to get results:

Some people will consult their dermatologist and expect the sudden results within two days. Then they will blame the dermatologist for not curing the skin problem. They have to understand that the skin treatments will take eight to ten weeks for getting the cure. It is because the drugs and treatments given by the dermatologists will take some time to get cured.  So, it is impossible to get results within two or three days.

2) prefer loose and comfortable dresses:

Your clothes should be loose and comfortable enough to display the problems in your skin. When your dermatologist fully examines the problems in your skin, then only he can suggest the perfect treatment.

3) Avoid using cosmetics during the time of your consultation with the dermatologist:

Your dermatologist cannot recognize the problem of your skin if you wear any foundation to your skin. They will ask you to remove the makeup by washing the skin. It will be better to not wear makeup during the visit of your dermatologist.

4) Don't use nail polish:

Nails are also the part of dermatology department. Some skin problems will show symptoms by nails. For example, skin cancer will have symptoms like bleeding in nails. So, clear nails will help the dermatologists to diagnose the problems.

5) Don't book an appointment on your important days:

Examination by a dermatologist will contain testing like pinching or cracking the red and rashed skin. So, it will make some  irritations which will stay for a day. So, you can avoid booking an appointment on the days like family parties, functions,  etc.

6) Mention your problems after doing a deep paperwork:

Simply visiting a dermatologist without any plan will result in lack of clearness. It will be more clear when you analyze and  curve out your exact problems. This is possible when you work out your problems with some paperwork.

Friends, these tips will help you to make clear when you meet your dermatologist. Dr.Adityan, the Best Dermatologist In  Madurai will help you by providing the best services for your hair, skin, and nail problems. For more details, please visit  (http://adityanskinclinic.com/)

Facebook Twitter Tumblr Linkedin Google+

  

வெயில் காலத்தில் முகத்தை பாதுகாப்பது எப்படி?

வெயில் காலத்தில் முகத்தை பாதுகாப்பது எப்படி?
* வெயிற்காலத்தில் சன்ஸ்கிரினை பயன்படுத்துவது மிகவும் நல்லது.

* வெயில் காலத்தில் மணல் காற்று நேரடியாகப் படுவதை தவிர்ப்பது நல்லது

* இருச்சக்கர வாகனத்தில் செல்லும்போது முழுமுகத்தையும் மறைக்கும் ஹெல்மேட்டை அணியலாம்.


சிவப்பு வியர்குறு

சிவப்பு வியர்குறு
1. அதிக வியர்வையால் வியர்வை சுரப்பிகள் அடைபட்டு வியர்வை உள்ளே தங்குவதால் ஏற்படுவது.

2. அரிப்பு அதிகம் இருக்கும்.

3. குளிர்ந்த நீரில் இரண்டு நேரம் குளிக்க வேண்டும்.

4. பருத்தி ஆடைகளை அணிய வேண்டும்.ஸ்டீராய்டு பருக்கள்

ஸ்டீராய்டு பருக்கள் 
ஸ்டீராய்டு பருக்கள் களிம்புகள், மாத்திரைகள் மற்றும் ஊசிகளால் வருவது.

சாதாரணப் பருக்களை விட பெரியதாகவும், அடர்த்தியாகவும் இருக்கும் .

நீண்ட நாள் முறையான சிகிச்சை தேவை.

எண்ணெய் சுரப்பிகள் அழியும்போது பருத்தழும்புகள் ஏற்படுகின்றன.


பல்லி எச்சம்

பல்லி எச்சம்
1. வைரஸ் கிருமியால் ஏற்படுவது.

2. உதடு வெள்ளையாகலாம்.

3. தோல் அலர்ஜிகள் ஏற்படலாம்.

4. மாத்திரைகளால் குணமடையும்.
Tuesday 17 April 2018

For Beautiful Skin

For Beautiful Skin
* Good eating habits, proper skin care and meditation are secrets of beautiful skin.

* These simple skin care tips will keep your skin looking more youthful, glowing and radiant.

* Keep Glowing.Tuesday 10 April 2018

கீலாய்டுகள் (Keloids)

கீலாய்டுகள் (Keloids)
1. மிக அதிக தடிப்பான தழும்புகள்.

2. பெரிதாகும். அரிப்பு, வலி ஏற்படும்.

3. லேசர் மூலம் நிரந்தரமாக அகற்றலாம்.

Monday 9 April 2018

அக்கி

அக்கி
* இது ஒரு வைரஸ் கிருமியால் ஏற்படுவது.

* உடம்பில் ஒரு பாதியை மட்டுமே பாதிக்கும்.

* உடனடி சிகிச்சையால் நரம்பு வலியைத் தவிர்க்கலாம்.
மருக்கள்

மருக்கள்
* முகம் & கழுத்தில் ஏற்படும் தோல் மாற்றம்.

* இவை வியாதி அல்ல. அழகு பிரச்சனை மட்டுமே.

* லேசர் மூலம் வலி, தழும்பு இல்லாமல் குணப்படுத்த முடியும்Sunday 8 April 2018

Dr.Adityan Can Offer Best Skin Treatment in Virudhunagar


Dr.Adityan Can Offer Best Skin Treatment in Virudhunagar


Hello friends! Today I am going to discuss skin problem and this topic helps to save your family from the skin conditions. If you have a any skin and hair problem consider our Best Skin Clinic In Virudhunagar

Most of them think that skin problems may occurs by insects and chemicals only. But variety of skin conditions are occurs by variety of reasons. For example contact dermatitis is a type of skin allergy caused by When you touch some allergy-causing substance then your skin gets a rashes doctors call it allergic contact dermatitis. Another reason for contact dermatitis are soaps, laundry detergents, fabric softeners, shampoos etc. Some cases sunlight also make a allergy problem. If you want to prevent from server sun allergy, wear sun protective clothing. 

Rashes can be caused by allergic reactions to a medication or a food, or an illness. The most common type skin rashes are Eczema and Hives. 

Eczema: Eczema also knows as atopic dermatitis. It is a most common skin disease, especially children can affect eczema. "Atopic" refers to a collection of diseases involving the immune system also, it can produce atopic dermatitis, asthma, and hay fever. Dermatitis is an inflammation of the skin. The symptoms of atopic dermatitis can vary depends on their age. Due to this type of dermatitis infants can affect with dry and scaly patches appearing on the skin. These patches are produced itchy.

Hives: Hives also called urticaria, welts, weals, or nettle rash. When body releases a protein this type of allergic occurred. When histamine is released, the tiny blood vessels leak fluid which is causes a rash. The symptoms of hives are Swellings, known as wheals, appear as a rash on the skin. They appear as a  pink or red, with an oval or round shape. 

Dr.Adityan established Best Skin Clinic In Virudhunagar with the advanced technology. Our dermatologist offer holistic treatment to the  people with the help of gold medel awardee dermatologist. Book Appointment and schedule your visiting time. For further information visit our website http://adityanskinclinic.com/.Psoriasis Treatment In Virudhunagar - Psoriasis Treatment Starts With Knowing What Causes Psoriasis


Psoriasis Treatment In Virudhunagar - Psoriasis Treatment Starts With Knowing What Causes PsoriasisPsoriasis is a skin disease that causes patches that are red and scaly on the surface of the skin. Psoriasis refers to the  skin disease. In this diseased condition, the skin becomes red, scaly and lesions start accumulating on the upper layer of  the skin. Cracks also appear on the skin which causes pain and bleeding. The patient also experiences itchiness, irritation  and burning sensation on the affected area of the skin. Psoriasis may occur on any part of the body. It may even occur on the  skin of the scalp and this condition is known as Scalp psoriasis. The following article will explain what causes it and  possible methods for treatment. Getting Psoriasis Treatment In Virudhunagar is the best choice for getting rid of your psoriasis  problems effectively.

What causes Psoriasis?

Studies have shown that the main cause of the disease is an immune system abnormality. Other causes can be from dry skin,   infection, trauma or emotional stress. If there are members of your family or ancestors who have the disease, it is likely  that you can get it, too. It is a genetic disease; however, it can skip generations.

How is it diagnosed?

There are different types of Psoriasis, each with a set of characteristics that distinguish one from the other. Usually, the  distinct characteristics are how a dermatologist is able to diagnose what kind of Psoriasis a patient has. At other time, the  dermatologist will need to do a skin biopsy to confirm the diagnosis. The following will determine the cause of treatment  best suited for the type of Psoriasis a patient has.

1) How much skin is affected?

2) What type of Psoriasis is it?

3) Where the disease is located?

4) What is the age of the patient, as well as the medical history?

5) What is the overall effect the disease has on the patient?

6) What types of treatment are available for this disease?

There are three different ways to treat it. The way the disease is treated depends on the variables mentioned above.

Topical treatment methods-

Topical treatment is usually used when the severity of the disease ranges from mild to moderate. It is a treatment method  which involves the use of various products such as oils, creams, gels, ointments, shampoos or lotions externally on the skin.  The chief ingredients in almost all these products are same with minor differences. These work almost in the same manner. You  just need to apply these products on the affected area of the skin externally but thoroughly so as to get complete relief  from all the symptoms of psoriasis such as redness of the skin, itching, irritation etc.

Systematic treatment is either taken orally by the patient or injected, depending on how severe the case is. This treatment  is better suited for moderate to severe cases.

Phototherapy uses UV light that is applied to the skin. The course of treatment is for moderate to severe cases.

Determining what causes psoriasis is perhaps the first important step in finding ways to get rid of psoriasis. There are  actually plenty of ways to do so. Psoriasis Treatment In Virudhunagar provides the best solution for any kind of psoriasis problems.   You may learn more about psoriasis treatment visit www.adityanskinclinic.com