Friday 29 December 2017

முகப்பரு உருவாவது எப்படி?

முகப்பரு உருவாவது எப்படி?


முகத்தில் எண்ணெய் சுரப்பிகள்
கோடிக்கணக்கில் உண்டு.

அடிப்படைக் காரணம்

1. எண்ணெய் சுரக்கும் தன்மையில் மாற்றம் & அளவு அதிகமாதல்
2. இதனால் பாக்டீரியா கிருமிகள் எண்ணெய் சுரப்பிகளைத் தாக்கி எண்ணெய் வெளியாவது தடைபடுகிறது.
3. உள்ளே தங்கிய எண்ணெய் மற்றும் அழுக்கு சேர்வதால் உருவாகும் வீக்கமே பரு.
4. இதனால் எண்ணெய்ச் சுரப்பிகள் அழியும்போது தழும்புகள் ஏற்படுகின்றன.


Thursday 28 December 2017

How to Prevent Hair Loss - Hair Fall Treatment In Virudhunagar - Adityan Skin And Hair Laser Centre


How to Prevent Hair Loss - Hair Fall Treatment In Virudhunagar - Adityan Skin And Hair Laser Centre
Hair life should be taken into concern whereas deciding regarding hair fall. Hair loss is a serious matter and acute hair  fall should be taken care off without delay. The pattern of hair loss is to be noted. Common hair loss is noticed  throughout hair bathtub, brushing and whereas doing up a hair braid. This may be often severe supported numerous factors.  Whereas knowing the rationale of your hair loss the remedy should be obsessed as set by a doctor. Noticeable signs of  serious hair losses are patch on the scalp and losing hair on the pillow or visible hair losses at your workspace or home.  This requires an effective treatment, In that situation visiting Adityan Skin Care clinic for getting Hair Fall Treatment  In Virudhunagar is the only solution.
    
Using an excessive amount of hair treatments like rollers, straightening serums, gels for the slick look or perhaps  actuation hair for pigtails is that the common reason that the follicles get detached from the scalp. The irritated root  shaft causes loosening and eventually, hair loss begins. Diet changes provoke skin and hair loss issues. Starting on a  diet program is nice for your health if you check up on aspects like skin and hairnutritive. The supermolecule and iron  content should be adequate for girls before starting on a diet program. Anorexic tendencies are terribly unhealthy for  hair and skin. once more it's best to require a diet advised by a specialized so the intake of minerals and vitamins is  balanced.

Stress causes hairfall Tension at work, explosive demands attributable to pressure and different quite emotional issues  weakness the system. The standard of hair conjointly erodes. The regular luster and shine in your hair are low-beam  attributable to unwellness. Although aliment supplements are advocated when a selected unwellness, it's sensible to  incorporate a healthy diet. De-stressing activities are sensible so you keep endowed beautiful hair.

Massage for treating hair loss is finished with mild fingertips in circular motion. Repeatedly its finished cotton as even  the fingertips will cause damage to the follicles. a decent healer can advocate a correct volatile oil that's restful and  enhances blood circulation for hair to grow back. Plant hair Infections need continuous treatment. This spreads quickly  and a doctor can eradicate the expansion of plant life. The rationale for hair fall attributable to plant life needs  immediate checking.

Dandruff actually causes's hair fall the flaky scalp causes embarrassment and weakens the scalp by interference the  follicles.  Moreover, the roots are weakened and it conjointly prevents the growth of recent hair. Dandruff assisted  shampoos to need post learning and there are medicated shampoos on the market for an equivalent. Cosmetic changes in hair  like parking,  hair straightening, and coloring will cause hair fall counting on the standard of your hair. who one  suffering severe hair loss problem, you should get Hair Fall Treatment In Virudhunagar from Adityan Skin Care Clinic.

                 

Skin Specialist In Theni - Dr. Adityan - Book Appointment Now On 7373 163 000.


Skin Specialist In Theni - Dr. Adityan - Book Appointment Now On 7373 163 000.

Image may contain: 1 person, text and close-up

Acne - Difference Between Inflammatory and Non-Inflammatory

When it comes to acne lesions, there are two main types. There are non-inflammatory and inflammatory lesions. Blackheads  and whiteheads are great examples of non-inflammatory lesions. They’re also called open and closed comedones.

A clogged hair follicle is the basic definition of a comedown. When your hair follicles get clogged with excess oil, dead  skin cells, and debris, they’re called comedones. A number of different impurities can find their way into your pores and  cause a blockage to occur.

A clogged hair follicle will become a visible blackhead or whitehead. Also called pustules and papules, these lesions are  known as papulopustular acne. There is a severe form of the non-inflammatory type, and it’s known as nodular acne.

Blackheads are called comedones, and they form when pores get clogged with dead skin cells and oil. The plug dilates and  grows larger, which exposes the oil in the plug to outside air.

It’s quite common for people to believe that the black portion is dirt, but the truth is that its oil that has turned  black because of air exposure. Inflammatory acne knows no boundaries, so it can affect almost any part of your body. No  worries!  Best Skin Clinic In Theni provides the best solution for Any kind of Acne in a timely manner... 

The inflammation is caused by a response from your immune system, which occurs when it perceives a threat. In the case of  acne, your body perceives the bacteria as a threat. When your pores become inflamed, the area will become red and begin to  swell.

A closed lesion is called a papule, and it’s a type of inflammatory acne. Another type is a pustule, which results in the  rupturing of the papule. Inflammatory nodules erupt below the surface of your skin, and they can leave behind some of the  worst scarrings.

Treatment Options of Acne

The major difference between the two types of acne is the severity of the inflammation. Blackheads and whiteheads are  viewed as non-inflammatory because they’re clogged pores that don’t allow bacteria to get inside and thrive. Inflammatory  consists of clogged pores that have become infected with bacteria.

The best treatment for your condition will depend on the type of acne that you have. Whether you are dealing with  blackheads and whiteheads or nodules and pustules, Get treatment from the experts at Adityan Skin Care Clinic, Best Skin  Clinic In Theni can help .Contact us 7373 163 000 today to schedule your consultation to learn more about how we can help  you say goodbye to your acne condition once and for all.

                 

Effective Psoriasis Treatment In Sivakasi - Visit Adityan Skin And Hair Laser Centre


Effective Psoriasis Treatment In Sivakasi - Visit Adityan Skin And Hair Laser Centre

Image may contain: one or more people and text

While advances in medicine have certainly progressed remarkably, psoriasis treatment does not have a specific cure. With  proper follow-up, psoriasis can be managed and an early diagnosis can certainly prevent severe psoriasis. Hence, it is  very important for a psoriasis patient to have a good communication with their doctor. 

At Adityan Skin Care Clinic, Psoriasis Treatment In Sivakasi, First, the doctor will identify the stage of infection and  know the kind of treatment that would be prudent to start with. In due time, the doctor together with the patient will  know how to manage the disease and ease the psoriasis symptoms. It is also important for a person with psoriasis to note  that the disease behaves differently from one person to another. Therefore they should not copy the psoriasis treatment  medication of another patient. There are three widely known treatments for psoriasis available. Psoriasis treatment is  determined by the stage of psoriasis infection.

The first modality is a topical medication which is applied to the parts of the skin which are affected. This kind of  medication is available as a cream, ointment, lotion, shampoo or a gel etc....

The second common psoriasis treatment is skin exposure to daylight. This has been further modified to the manipulation of  light wavelength by use of lasers or very bright lamps, which are controlled by various devices. The patient is then  exposed to this in a specific amount of time prescribed. This can vary for a day or hours.

Psoriasis can be resistant to the above types of treatment and medications. In this case, the third modality incorporates  oral medicine or liquid medication administered through an injection might be warranted. Before this is prescribed, the  patient should be thoroughly screened for anybody organ abnormality. This is important because this kind prescription  medication can be very strong.

Psoriasis treatments with a low risk of future reactions are the most preferred. Reason being, even with the use of strong  oral medication or injections it is likely that psoriasis will re-occur. Doctors will always prefer to start with mild  treatments and then if there is no improvement they progress to the stronger medications.

Research has also been carried out to find out what the right kind of foods is needed to treat psoriasis. There are no  specific foods that a patient can eat to cure the disease but there are a few recommended diets that a patient can adopt.  A  diet that does not contain gluten is a good start.

Gluten is a type protein but not a complete protein and some people do not digest it easily. This can become a trigger for  the skin to break out. However, more studies are being carried out to find out the relationship between a gluten-free diet  and psoriasis treatment.

Therefore, patients are warned against diets that are advertised to miraculously heal Psoriasis. When it comes to food the  best advice to these patients is to maintain a diet that is healthy, low in cholesterol, with attention to fruits and  vegetables. For More Details about Psoriasis Treatment In Sivakasi, contact us on 7373 163 000.

                 

Hair Fall Treatment In Theni - Visit www.adityanskinclinic.com For Complete Hair Fall Solution


Hair Fall Treatment In Theni - Visit www.adityanskinclinic.com For Complete Hair Fall Solution

Image may contain: 1 person, text

The average scalp contains roughly 100,000 to 150,000 hairs. And it’s normal to lose around 100 of these each day. If  you’re  seeing an increase in hair fall – more hair in your brush, in the shower, or a worrying amount coming out in your  hands when touched – it’s important to identify what’s causing it. In many cases, the underlying reason will be genetic  but environmental factors are also known to influence hair health. In this article, we’ll take a look at the different  types of hair loss, common causes, and Hair Fall Treatment In Theni

There Are 3 types of Hair Loss, that includes

1) Telogen effluvium

2) Alopecia areata

3) Involutional alopecia


Telogen Effluvium

A typical hair growth cycle lasts between two and six years. During this time the hair will remain in the growth stage for  the majority, before falling out to be replaced by a telogen hair. Telogen hair is very fine and almost invisible. This is  the resting stage. Normally, it will stay in this stage for between two and three months, before the cycle begins again.

At any one point in time, around 85% of your hair will be in the growth phase. The other 15% will be in the resting phase   (telogen).But with telogen effluvium, this balance 85/15 balance is skewed. Far more hair enters the telogen stage, making  it look thinner. It can affect both men and women equally.

Alopecia Areata

Alopecia areata is an autoimmune disease which causes hair to be lost from some, or all, areas of the body. It is  sometimes called spot baldness, due to the fact that it usually only occurs in distinct spots.

It occurs when the body no longer recognizes its own cells. When this happens the immune system attacks the hair as if it  were an invading body, like a virus. Alopecia areata often causes circular patches of hair to be lost from the scalp  initially, but in around 1-2% of cases, the condition leads to entire loss of hair from the scalp (alopecia totalis) and  even entire loss of hair from the body.

The appearance of alopecia areata is characterized by distinctive, circular, patches of hair loss. Often, the surrounding  area is unaffected. The affected areas of skin will be unscarred, although closer examination may reveal hyperkeratotic  plugs (yellow dots) and black dots – hairs which have been destroyed by the immune system.

Involutional Alopecia

It is normal for hair volume and thickness to decrease with age. This is known as involutional alopecia.

These days when hair has become a conspicuous element in most cultural definitions of youth, and fashion, it is only  natural to be bothered at the sight of thinning hair. This is especially if it's your hair that's thinning and getting  bald. Just as the causes of baldness vary, a proper assessment is necessary in order to determine how you can bring back  your lost hair. If it's a permanent condition, don't worry - there are currently more advanced ways to resolve this  problems. Visit  http://adityanskinclinic.com for getting complete Hair Fall Treatment In Theni.

                 

Dr Adityan - Best Skin Clinic In Sivakasi - Adityan Skin And Hair Laser Centre

Dr Adityan - Best Skin Clinic In Sivakasi - Adityan Skin And Hair Laser CentreImage may contain: text


What are blackheads?

Blackheads are a type of comedo. Comedones occur when the pores in the skin become plugged with dead skin cells and an  oily, protective substance known as sebum.The top of the blackhead, which is visible on the surface of the skin, has a  dark color. Normally, hair grows from hair follicles in the pores, and the sebum-producing sebaceous glands lie  underneath.

When these pores are plugged, the dead skin cells in the open pore react with oxygen in the air and turn black, forming a  blackhead. This is often confused with trapped dirt, but the development of blackheads is not related to the cleanliness  of the skin. Other acne lesions are usually closed, but in blackheads, the skin around the clogged pore opens, air gets in  causing the collected sebum oil or dead skin cells to oxidize and turn black or sometimes yellowish. Blackheads appear  most frequently on the face, back, neck, chest, arms, and shoulders. There are more hair follicles in these areas. If you  want to get rid of it, visit Adityan Skin Care Clinic, Best Skin Clinic In Sivakasi for complete solution. 
  
Some factors can increase the chance of developing blackheads.

* Age and hormonal changes are an important factor. Like other symptoms of acne, blackheads are most common during  puberty, when the change in hormone levels triggers a spike in sebum production. However, they can appear at any age.

* Androgen, the male sex hormone, triggers greater secretion of sebum and a higher turnover of skin cells around puberty.  Both boys and girls experience higher levels of androgens during adolescence.

* After puberty, hormonal changes related to menstruation, pregnancy, and the use of birth control pills can also bring on  blackheads in women.

Overproduction of skin cells by the body can cause blackheads.

Other factors include:

* The blocking or covering pores by cosmetics and clothing
* Heavy sweating
* Saving and other activities that open the hair follicles
* High humidity and grease in the immediate environment
* Some health conditions, such as stress, polycystic ovarian syndrome (PCOS) and premenstrual syndrome (PMS)
* Medications that encourage rapid skin cell turnover
* Use of some steroid-based drugs, such as corticosteroids
* Contrary to popular belief, poor hygiene does not directly cause blackheads. Excessive scrubbing in an attempt to remove  them can make them worse.

Symptoms

* The main symptom is the small, dark lesion that gives blackheads their name.

* Blackheads are a symptom of acne, but, being caused by open pores, they differ in some ways from other acne lesions.

* Blackheads are non-inflammatory. This means they are not infected, and they will not cause pain and discomfort in the  same way as pimples and pustules.

* Blackheads have a raised texture, but they are flatter than pimples.

* The change in appearance caused by blackheads can lead to embarrassment and social or psychological difficulties in some  patients.

Sebaceous Filaments

Sebaceous filaments look like blackheads, but they are different. They can appear on the nose. They tend to be smaller,  appear in groups, and feel flat to the touch. Sebaceous filaments are glands that channel the flow of sebum through the  pores. Unlike blackheads, they are not a form of acne.

Diagnosis

Visting Adityan Skin and Hair laser centre, Best Skin Clinic In Sivakasi, here skin disease are easy to identify and  diagnose from their appearance.  get treatment from Adityan Skin And Hair Laser Centre and enjoying with your clear and  smooth skin. Know more about visit http://adityanskinclinic.com/


                 

ஸ்டீராய்டு பருக்கள்

ஸ்டீராய்டு பருக்கள்


Betnovate, Skinlite போன்ற ஸ்டீராய்டு களிம்புகளை தோல் மருத்துவரின் அனுமதியின்றி உபயோகிப்பதால் ஏற்படும் பருக்கள்.

முறையான சிகிச்சையால் முகத்தில் தழும்பு இல்லாமல் குணப்படுத்த முடியும்.

Get Hair Growth Effectively With Adityan Skin And Hair Laser Centre

Get Hair Growth Effectively With Adityan Skin And Hair Laser Centre

People today are highly concerned about their appearance. They try out a lot of things to enhance their looks. A big part of  what makes us appear good is our hair. Healthy and shiny hair is always a valuable physical asset. Hair loss is often  depressing and demoralizing for most people. More and more people are trying to find methods of making it grow stronger and  healthier.

If you want to regrow hair visit Adityan Skin Care Clinic for Hair Fall Treatment Madurai and increase your chances of doing  so you need to learn more about your hair.

One of the most devastating things any man or woman can experience in their life is losing their hair.

It is even more difficult to deal with and embarrassing when you first start noticing your hair is falling out or thinning…  or if you feel you’re too young to be losing your hair already.

You wake up in the morning and you’re scared to look in the mirror because you know you’ve lost more hair. The good news is  you can regrow your beautiful mane.

Don’t let anyone lie to you and tell you your hair is too far gone to save it.

Adityan Skin Care Clinic tell their patients all the time that no matter what stage of balding you’re at it’s still possible  to regrow your hair loss by using effective hair loss treatments.

And by the time you get finish reading this you’ll know all the treatments for hair loss that have been proven to work.

But first…

What is Your Hair?

Your hair is much more complex than what you might believe. You may look at it as just another part of your appearance but  it’s much more than that.

It’s also vital for other important things like protecting your scalp from the hot sun, holding in body heat, and  transmitting sensory information.

If you’re interested in learning how to regrow your hair it’s a good idea to find out what’s causing your hair loss.

And by understanding how your hair cycle works you’ll have a greater awareness and understanding about what you’re going  through.

The Hair Cycle

Anagen – The anagen phase is where 90% of the hair you’ve got on your scalp spends its time. This phase of the hair cycle is  sometimes referred to as the growth phase and how long your hair follicles stay in this phase will determine how long they  become. During each anagen phase your hair follicles will create a full hair shaft from the tip to the root. This phase can  last for years.

Catagene – This is the transition phase where hair strands stop growing and begin the process of falling out. The catagene  phase normally lasts no more than a few weeks and then will transition into the telogen phase (resting phase) where the hair  will ultimately fall out.

Telogen – The telogen phase is the resting phase where your hair follicles will reset and prepare for the very next phase in  the growth process, which is called the exogen phase.

Exogen – The exogen phase is the new hair growth phase where new hair replaces the 10% of hair that was removed during the  telogen phase. During a normal hair cycle a person will shed around 100 hair strands daily.

Prevention

Prevention is better than cure, Regular consultation with Hair Fall Treatment Madurai helps your hair from falling. Hair loss  prevention should be top priority if you’re worried about losing your hair. The best thing to do to prevent this condition is  reduce your amount of stress. The more stressed you are the more production of hormones that cause hair loss. Do activities  that help decrease stress like walking or meditation.

Get Rid of Cystic Acne Fast With Adityan Skin And Hair Laser Centre - Madurai - Contact US On 7373 163 000

Get Rid of Cystic Acne Fast With Adityan Skin And Hair Laser Centre - Madurai - Contact US On 7373 163 000You know those big, red, painful zits you feel under your skin that unlike whiteheads and blackheads, don't rise up to the  surface? They're actually a totally different type of acne called cystic acne, and the underground pimples can be harder to  get rid of and lead to scarring if treated the wrong way. Whether you just have the occasional underground zit, or you get  clusters of them on the regs, you should get effective treatment from  Acne/Pimple Cure In Madurai.

Cystic Acne - What They Are

They're clogged pores filled with oil and dead skin that have become inflamed. They turn into cystic acne when the pore ruptures under the skin, causing the inflammation to spill out into the surrounding tissue. Your body forms a cyst around it to stop the inflammation from spreading further.

They look like swollen, red bumps on your face. These pimples live underneath the skin's surface — they don't form whiteheads or blackheads, so they're difficult to pop.

They require special care. Cystic pimples can leave scars if left untreated — or if they are treated incorrectly for example if you push the infection even further below the skin's surface by trying to squeeze it.

They hurt because they are inflamed. The swelling stimulates adjacent nerve fibers and triggers pain.

What Causes Them

Hormones: Androgen hormones overstimulate the sebaceous glands, which makes your body produce so much oil that it gets stuck in your pores and traps bacteria. The bacteria multiply, causing the inflammation that starts a cystic pimple. You're most likely to get this acne when these hormones surge, like during puberty, and a few days before each period.

Stress: When you're under pressure and your stress level rises, your body responds by producing cortisol, another hormone that overstimulates your oil glands.

How To Treat Them

Try these quick-fix solutions to help you safely get rid of the cystic pimples you already have.

Multivitamins: Talk to a dermatologist from Acne/Pimple Cure In Madurai, for about taking a daily multivitamin. The zinc in the vitamin reduces skin inflammation while vitamin E can help heal your skin. 

Spot Treatment: Apply a warm compress for five minutes three times a day to bring a pimple to a head. Dab on acne gel or cream twice a day to dry it up.

Don't pick. Picking at zits not only can make them worse, but it can also lead to permanent scarring.

Oral Medication: Your doctor may also recommend oral medications to treat more severe acne. Certain over-the-counter antibiotics help kills infection-causing bacteria, like Zithromax, Doryx, and Bactrim. In severe cases, doctors may prescribe  Accutane, a strong oral medication that decreases the amount of oil that your sebaceous glands produce. 

If you have suffered from any kind of skin issues like Acne, Pimple, Acne Scar, Skin Infections, Skin Allergy...Visit  www.adityanskinclinic.com for an effective solution.  

Wednesday 27 December 2017

Dr.Adityan Skin Clinic Madurai

Dr.Adityan Skin Clinic MaduraiDr.Adityan Skin Clinic Madurai.
Best Skin & Hair Laser Centre In Madurai

Hair Growth Treatment Madurai - Low Price And Best Quality Services

Hair Growth Treatment Madurai - Low Price And Best Quality Services
Hair loss is something that will happen to most of us in life. Although it isn’t always nice, there are a large variety of different treatments available to help with hair loss. Hair Growth Treatment Madurai specializes in FUE hair transplants. From years of experience, we know that this is one of the most successful hair loss treatments on the market.

When our clients come to us for a consultation we are often asked about the best treatments for hair growth, and one question we are frequently asked is ‘does laser hair growth work?’ Today we have looked into the pros and cons of laser hair growth so you can see exactly how well it works and if the treatment is worthwhile for you.

What is laser hair development? 

There is a wide range of devices accessible on the high road that offers LLLT treatment to advance hair development. LLLT (low-level light treatment) is a treatment that uses lasers or light vitality underneath a particular vitality edge and inside a particular wavelength, to help advance hair development. 

The light source utilized for these items can extend amongst laser and LED gadgets, the laser gadgets utilized are alluded to as frosty lasers as they deliver no warmth and are accordingly protected to utilize and will make no harm the skin or hair follicles. 

How does laser hair development function? 

LLLT has been appeared to advance hair development in the two men and ladies with androgenetic alopecia. Research demonstrates that LLLT is ingested into the cells, and this triggers improved cell movement. The LLLT is thought to make maturing cells more dynamic, which attempts to expand their viability in hair development notwithstanding; there is right now insufficient research to make sure how the treatment functions. 

Does it really work? 

The correct instrument of how LLLT functions have not yet been investigated, at this ebb and flow time look into has just shown how it is accepted to function. A few examinations have demonstrated that the treatment has advanced hair development. 

The treatment has however just featured advanced development of the individuals who have Androgenetic alopecia. The treatment works best on those with diminishing hair and example hairlessness caused by an inherited condition. The treatment won't chip away at everybody, and it is probably not going to take a shot at those with next to no to no hair. 

How rapidly will I get a cure for hair loss? 

It demonstrated that the treatment can indicate comes about after various timeframes, for various customers. However by and large customers saw a few outcomes after around 26 weeks of utilizing the treatment. 

The outcomes on various regions on the scalp can fluctuate. The Hair Growth Treatment Madurai could conceivably function admirably on one zone of the scalp and advance hair development, yet there is additionally a shot that the treatment won't act too on different zones, and the advancement of hair development will be uneven. 


Is it worth the money?

LLLT devices can range in prices from £200 to £900. This is a one-off cost for the device, which you can then use as much as you need. The different devices do however work differently, and will not all obtain the same result.Permanent causes of hair loss can often be corrected with hair restoration surgery. But, in many cases, fixing the lost hair can involve more than transplanting follicles. Speaking with a hair growth specialist, such as Dr. Adityan in the Madurai area, can help you see if your hair loss is something that can be corrected with a Hair Growth Treatment or if you’ll benefit from another treatment option, either on its own or before surgery. To schedule a consultation with Hair Growth Treatment Madurai, call us 7373141111 today.For more details of their services to   


Tuesday 26 December 2017

ஸ்டீராய்டு பருக்கள்

ஸ்டீராய்டு பருக்கள்ஸ்டீராய்டு பருக்கள் களிம்புகள், மாத்திரைகள் மற்றும் ஊசிகளால் வருவது.

சாதாரணப் பருக்களை விட பெரியதாகவும், அடர்த்தியாகவும் இருக்கும் .

நீண்ட நாள் முறையான சிகிச்சை தேவை.

எண்ணெய் சுரப்பிகள் அழியும்போது பருத்தழும்புகள் ஏற்படுகின்றன.

Monday 25 December 2017

Merry Christmas!

Merry Christmas!The gift of love.
The gift of peace.
The gift of happiness.
May all these be yours at Christmas.

Merry Christmas!

Why Do We Get Skin Allergy? - Visit Adityan Skin Clinic for Getting Clear Skin...

Why Do We Get Skin Allergy? - Visit Adityan Skin Clinic for Getting Clear Skin...Skin allergies are caused by allergic contact dermatitis. Allergic contact dermatitis is the term used for a rash or irritation of the skin that occurs when allergens, substances that the immune system reacts to as foreign, touch your skin.

Irritated skin can be caused by a variety of factors. These include immune system disorders, medications, and infections. When an allergen is responsible for triggering an immune system response, then it is an allergic skin condition.

For the matters of dry skin, simple and timely preventive measures work effectively. Avoid using harsh soaps and chemical cleansers and also avoid regular applications of bland emollients and moisturizers. Dry skin is usually mild and can be easily remedied. No more in silence, and get Skin Allergy Treatment In Madurai for getting the beautiful & flawless skin.

Skin allergy symptoms like redness, itching, and swelling often go away on their own in a week or two, with or without treatment.

You can do some things to make it more comfortable in the meantime.

Avoid contact: It might sound obvious, but it’s worth a reminder. You can’t use or touch what triggers your allergy.

Chill out: A cool compress or shower can help calm a fiery rash. Gently pat dry and then moisturize.

There are different treatments for dry skin allergies depending on the condition and severity of the problem. Treatments can be both external and internal. Few treatments are:


1. Moisturizing:

Moisturizing is an external treatment. It involves the frequent application of moisturizers on the problem skin area.   Applying moisturizer on damp skin is more effective. The extreme dry skins are moisturizers containing urea or lactic acid is useful. These ingredients help the skin in holding and retaining the water and keeping the skin well hydrated. It is effective in not so very severe cases.

2. Change In Lifestyle:

It is the most important factors of skin ailments. The dry skin problems can be directly linked to unbalanced, unhealthy or stressful lifestyle. A person has to maintain healthy habits to avoid such eczema, skin allergy, rashes, psoriasis,  dermatitis, any kind of skin disease. One should avoid doing all such things which can trigger the problem or increase it. If a person is a skin allergy to some kind of environment or food which causes dry skin. If the pollution or cold is the reason,  one should keep the skin covered then going out.

3. Humidity During Winter:

Dry skin, as mentioned before, occurs due to lack of moisture. A good way to protect the skin during winter to keep it moist the air humidifying. One can use humidifiers at home and in office as well. They make the lessons of the dry air moist and dry skin problems.

4. Applying Cool Clothes And Avoiding Heat:

Heat is an enemy of dry skin as it cut off the skin of its moisture content. The skin of its natural oils, making it dry for using hot water strips. To give your skin some relief you should replace the hot water with warm water. One should also avoid frequent and long baths. In the bath hydrates the skin for 5-10 minutes, but longer than, is bad for your skin. Harsh soaps and cleansers should also be avoided.

Dry skin is a common problem, but not well attended. If you want to avoid further complications, make sure to take care of your skin with Skin Allergy Treatment Madurai today. If needed, make an appointment with a dermatologist from  www.adityanskinclinic.com to find a solution.

      
 

Saturday 23 December 2017

கரும்புள்ளிகள் வரக்காரணம்

கரும்புள்ளிகள் வரக்காரணம்


சருமத்தில் ஏற்படும் பிரச்சனைகளில் ஒன்று தான் கரும்புள்ளிகள்.பொதுவாக கரும்புள்ளிகள், முகப்பருக்கள் போன்றவை சருமத்தில் அதிகப்படியான எண்ணெய் இருப்பதால் எற்படுகிறது.

எண்ணெய் சுரப்பியானது அதிகப்படியான எண்ணெய் சுரக்கும் போது, அவை சருமத்துளைகளில் தங்கிவிடுகின்றன.

சிலசமயங்களில் அந்த அழுக்குகள் நீண்ட நேரம் தங்குவதால், அவை கருப்பு நிறத்தில் மாறிவிடுகின்றன.இத்தகையது கரும்புள்ளிகளாக முகத்தில் ஆங்காங்கு காணப்படுகின்றன.

இந்த பிரச்சனையால் பெண்கள் மட்டுமின்றி ஆண்களும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இது போன்ற பிரச்சனையிலிருந்து விடுபட நல்ல தோல் மருத்துவரை அணுகவும்.