Tuesday 27 October 2020

நகமும், உடலும் - பாகம் - 7

 நகமும், உடலும் - பாகம் - 7


இது போன்று வீங்கி வளைந்த நகங்கள் நுரையீரல், இருதயம் மற்றும் குடல் வியாதிகளின் அறிகுறியாக இருக்கலாம்.
 
 
#BestskinclinicinMadurai #Bestskindoctor #Bestskinspecialist #Bestskinlasercentre #BestskindoctorinMadurai
#Bestacnescartreatmentcentre #Adityanskinandhairlasercentre

No comments:

Post a Comment