Tuesday 25 July 2017

பூச்சிவெட்டு / புழுவெட்டு

பூச்சிவெட்டு / புழுவெட்டு

* இது தவறான எதிர்ப்பு சக்தியால் ஏற்படும் முடி இழப்பு.

* இது வட்ட வடிவில் காணப்படும்.

* முறையான சிகிச்சையால் முடி திரும்ப வளரும்.


No comments:

Post a Comment