Friday 13 August 2021

இது சொரியாசிஸா?

 இது சொரியாசிஸா?ஆம், உள்ளங்கை மற்றும் பாதங்களை மட்டுமே பாதிப்பது சொரியாசிஸின் ஒரு வகையாகும்.

மற்ற இடங்களில் பாதிப்பு இருக்காது.

முறையான சிகிச்சையால் எளிதில் குணமாக்கலாம்.

இது அலர்ஜி அல்ல


No comments:

Post a Comment