Monday 26 March 2018

கழுத்து - கம்புக்கூடு கறுப்பு

கழுத்து - கம்புக்கூடு கறுப்பு
1. உடல் எடைக் கூடுவதால் ஏற்படுவது.
2. கழுத்து மற்றும் உடல் மடிப்புகளில் தோன்றும்.
3. ஹார்மோன் மாற்றங்களின் அறிகுறியாக இருக்கலாம்.


No comments:

Post a Comment