Thursday 9 November 2017

நகமும், உடலும் - பாகம் 3


நகமும், உடலும் - பாகம் 3

நகத்துக்கு கீழ் கருப்பு படிவம்

* பலருக்கு இது நகத்தில் ஏற்படும் மச்சம்.

* மிகச் சிலருக்கு புற்றுநோயின் (Melanoma) அறிகுறியாக இருக்கலாம்.


No comments:

Post a Comment